Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Mai, 2024

Glosar de termeni

staţie de radiocomunicaţii

unul sau mai multe emiţătoare ori receptoare sau o combinaţie de emiţătoare şi receptoare, inclusiv echipamentele accesorii, necesare pentru asigurarea unui serviciu de radiocomunicaţii într-un amplasament sau într-o zonă de deplasare precizată
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

subbuclă locală

porţiune dintr-o buclă locală care face legătura între punctul terminal de prezenţă a abonatului şi un punct de concentrare sau un punct de acces intermediar din reţea.
(Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)

subdiviziunea-autor

subdiviziunea din cadrul autorităţii publice responsabilă de elaborarea proiectului de decizie.
(Hotărîrea Guvernului 96/16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Monitorul Oficial 30-31/161, 26.02.2010)

subiectul datelor personale

persoană fizică purtător de date personale
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, LEGE Nr. 17 din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal).
 

subramură de comunicaţii electronice

o parte din reţeaua de telecomunicaţii şi informatică, care asigură prestarea serviciilor de telecomunicaţii şi informatică de un anumit tip (telefonie interurbană, telefonie urbană)
(Hotărîrea Guvernului nr.323 din 18.03.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică).
 

suport informaţional

suport material ale cărui calităţi fizice permit imprimarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei documentate
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat).
 

suport material

suport magnetic, optic, laser sau alt suport al informaţiei electronice, pe care se creează, se fixează, se transmite, se recepţionează, se păstrează sau, în alt mod, se utilizează documentul electronic şi care permite reproducerea acestuia
(LEGEA cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală Nr.264-XV din 15.07.2004, Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").
 

supraveghere

totalitatea acţiunilor întreprinse de un specialist sau un grup de specialişti prin analiza neîntreruptă sau periodică a unor informaţii (statistice, rezultate ale controalelor efectuate la alţi furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice legaţi de activitatea furnizorului respectiv, mărturisiri scrise ale martorilor etc.) sau probe, ce caracterizează cu o probabilitate oarecare abaterile furnizorului de la prevederile legislaţiei în vigoare, fără a interveni în activitatea acestuia. În cazul depistării unei probabilităţi de abatere inadmisibilă, Agenţia poate iniţia efectuarea unui control la furnizorul respective.
(Regulamentul cu privire la procedura de control în domeniul comunicaţiilor electronice, aprobat prin Hotărîrea ANRCETI nr. 09  din  18.08.2008)

T-DAB

Terrestrial - Digital Audio Broadcasting
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

Tabel naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe

document oficial prin care se stabileşte repartizarea benzilor de frecvenţe pentru serviciile de radiocomunicaţii şi condiţiile de utilizare a acestora şi care determină categoria benzilor de frecvenţe
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).