Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

Glosar de termeni

T-DAB

Terrestrial - Digital Audio Broadcasting
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

Tabel naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe

document oficial prin care se stabileşte repartizarea benzilor de frecvenţe pentru serviciile de radiocomunicaţii şi condiţiile de utilizare a acestora şi care determină categoria benzilor de frecvenţe
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

tarif pentru serviciu

preţul stabilit pentru prestarea serviciului în cauză
(Hotărîrea Guvernului nr.323 din 18.03.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică).
 

tarif special

tarif aplicat de furnizorul de serviciu poştal universal pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal, pe care acesta are obligaţia să le presteze, calculat cu respectarea principiilor transparenţei şi nediscriminării.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

taxă de participare la concurs

sumă de bani care este transferată organizatorului concursului de către candidatul la concurs, care asigură participarea acestuia la concurs.
(Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a ANRCETI nr. 13 din 05.06.2012)

tehnologie comunicaţională

echipamentul şi software-ul care servesc pentru legătura dintre elementele separate ale sistemelor informaţionale şi transmiterea “fizică” a datelor.
(Reglementarea Tehnică „Determinarea costului de elaborare şi implementare a sistemelor informaţionale automatizate. Normativele şi estimarea cheltuielilor de lucru”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

tehnologie informaţională

totalitate de metode, procedee şi mijloace de prelucrare şi transmitere a informaţiei şi regulile de aplicare a acesteia
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat).
 

tehnologii de acces fără fir (de radioacces)

tehnologii care permit crearea reţelelor de comunicaţii electronice fără utilizarea cablurilor de comunicaţii electronice, avînd în calitate de purtător al semnalului informaţional undele radio.
(Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1077 din 17.11.2010)

tehnologiile informaţiei

tehnologii specifice informaticii, precum şi acelei părţi a comunicaţiei aferente traficului informatic în reţelele informatice
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică)
 

telecomunicaţii

orice transmisie, emisie sau recepţie de semne, semnale, înscrisuri, imagini, sunete sau informaţii de orice natură prin fir, unde radio, prin sisteme optice sau alte sisteme electromagnetice.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)