Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Condiții de acces

Pentru obţinerea şi exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice aflate în proprietate publică, furnizorul de rețele publice de comunicații electronice va transmite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, sau concesionarului, sau locatarului ori titularului unui alt drept de folosinţă a proprietăţii sau elementului de infrastructură fizică respectiv o cerere de acces, însoţită de toate documentele ce confirmă îndeplinirea condiţiilor de acces.

Potrivit art. 10, alin. (3) din Legea nr. 28/2016, cererea de acces pe proprietatea publică va conține următoarele informații:
a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului care intenţionează să realizeze lucrări de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice;
b) proprietatea, infrastructura fizică sau zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces ori de utilizare partajată;
c) scopul solicitării dreptului de acces sau de utilizare partajată a proprietăţii sau infrastructurii fizice respective;
d) lucrările ce urmează a fi efectuate;
e) durata estimativă a lucrărilor.

În vederea obţinerii şi exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice, furnizorul, conform art. 13, alin. (2) din Legea nr. 28/2016, va include în cererea sa de acces următoarele informații:
a) datele de identificare şi de contact ale solicitantului;
b) elementele de reţea şi/sau de infrastructură asociată, ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate şi/sau infrastructură fizică;
c) infrastructura fizică şi/sau părţile proprietăţii care urmează a fi utilizate pentru amplasarea elementelor de reţea şi/sau de infrastructură asociată;
d) durata estimativă a lucrărilor;
e) condiţiile în care vor fi realizate intervenţiile solicitantului pe proprietatea privată pentru întreţinerea şi reparaţia elementelor de reţea şi de infrastructură asociată ce urmează a fi amplasate.

Titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare a proprietății publice va analiza îndeplinirea condițiilor de acces și va comunica solicitantului soluția motivată în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii și a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces pe proprietate şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice.

Dreptul de acces sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice poate fi refuzat doar în cazuri obiective şi temeinic justificate, prevăzute în art.10 alin.(9) din Legea nr. 28/2016. Motivele care au determinat respingerea cererii sunt comunicate solicitantului în formă scrisă.

Neîncheierea contractului de acces pe proprietatea publică sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces sau refuzul acordării dreptului de acces ori nesoluţionarea în termen a cererii de acces şi/sau de utilizare partajată pot fi atacate la ANRCETI, părţile implicate în litigiu având ulterior dreptul de a contesta decizia ANRCETI în instanţa de judecată competentă. 

Ultima actualizare: 9/10/2017