Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Glosar de termeni

abonat

orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu furnizorul de servicii publice de comunicaţii electronice în vederea furnizării unor asemenea servicii (Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007)

acces

punerea la dispoziţia unui terţ autorizat, conform legii şi în anumite condiţii, a spaţiilor, echipamentelor sau serviciilor, în mod exclusiv sau neexclusiv, în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice; accesul cuprinde, printre altele:
a) accesul la elementele reţelei şi la infrastructura asociată, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau mobile, inclusiv accesul la bucla locală şi la infrastructura şi serviciile necesare furnizării serviciilor prin bucla locală;
b) accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, canalizaţii şi piloni;
c) accesul la sisteme software, inclusiv la sistemele de asistenţă operaţională;
d) accesul la sisteme de conversie a numerelor sau la sisteme care au o funcţionalitate echivalentă;
e) accesul la reţele fixe şi mobile, în special pentru roaming;
f) accesul la sisteme de acces condiţionat pentru serviciile de televiziune digitală;
g) accesul la servicii de reţele virtuale
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

acces în bandă largă la Internet (broadband)

spectru larg de tehnologii ce permit efectuarea transmiterii/primirii datelor (256 kbit/s cel puţin într-o direcţie pentru utilizatorii finali) pe o bandă largă de frecvenţe, în scopul asigurării conexiunii la reţeaua globală Internet
(Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1077 din 17.11.2010)

acces în bandă largă la Internet (broadband)

spectru larg de tehnologii ce permit efectuarea transmiterii/primirii datelor (256 kbit/s cel puţin într-o direcţie pentru utilizatorii finali) pe o bandă largă de frecvenţe, în scopul asigurării conexiunii la reţeaua globală Internet.
(Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1077 din 17.11.2010)

acces la infrastructura asociată

punerea la dispoziţia unui furnizor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice autorizat conform legii, în condiţiile art.21 şi 22, a elementelor de infrastructură asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice în scopul construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi/sau colocării şi conectării echipamentului şi/sau a altor elemente asociate unei reţele publice de comunicaţii electronice aflate în proprietatea acestui furnizor pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice către utilizatorii finali.
(Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10.03.2016)

acces la infrastructura fizică

punerea la dispoziţia unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice autorizat conform legii, în condiţiile art.5 şi 6, a construcţiilor amplasate pe, deasupra, în ori sub terenuri, inclusiv terenuri agricole, păduri, ape, a drumurilor, străzilor, pasajelor, viaductelor, podurilor, tunelurilor, galeriilor tehnico-edilitare, colectoarelor, canalelor, conductelor, stîlpilor, pilonilor, turnurilor, clădirilor sau altor imobile şi structuri constructive aflate în proprietate publică ori privată, care pot fi utilizate pentru construirea (instalarea) reţelelor publice de comunicaţii electronice, precum şi a infrastructurii fizice interioare a clădirilor.
(Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10.03.2016)

acces necondiţionat

furnizarea de acces la spaţii, echipamente sau servicii, după caz, care nu este condiţionată de:
a) achiziţia concomitentă de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sînt necesare furnizării tipului de acces solicitat;
b) achiziţia unui volum impus de produse sau servicii, care excedă volumul necesar furnizării tipului de acces solicitat;
c) impunerea oricăror condiţii comerciale, tehnice sau de altă natură, care nu sînt necesare furnizării tipului de acces solicitat.
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007)
 

acces pe proprietăţi

accesul pe, deasupra, în ori sub terenuri, inclusiv terenuri agricole, păduri, ape, clădiri sau alte imobile şi structuri constructive aflate în proprietate publică ori privată în scopul folosirii acestora pentru construirea (instalarea), întreţinerea, demontarea, înlocuirea, transferul sau retehnologizarea reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
(Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10.03.2016)

acord asupra nivelului de calitate a serviciilor

parte componentă a unui acord de interconectare sau acces, sau a unei oferte de referinţă, prin care se defineşte nivelul asigurat al calităţii serviciilor furnizate şi cuprinde: termenul de punere la dispoziţie a serviciului din momentul solicitării, parametrii de calitate a serviciilor furnizate, condiţiile şi termenele de efectuare a activităţii de mentenanţă, termenul de remediere a deranjamentelor, avarierilor şi defecţiunilor, penalităţile pentru nerespectarea condiţiilor acordului asupra nivelului de calitate a serviciilor.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.659 din 04.03.2009, Monitorul Oficial nr.53-54/213 din 13.03.2009)

activare

începerea furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice către un utilizator final/abonat, căruia i s-a transmis un număr din PNN, astfel încît să fie posibilă originarea şi terminarea apelurilor de la/spre numărul respectiv sau începerea furnizării serviciilor prin intermediul unui număr atribuit.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică nr.58 din 21.12.2011)