Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

Glosar de termeni

trafic

totalitatea informaţiilor şi datelor, transmise prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice (în unităţile de măsură respective)
(Hotărîrea Guvernului nr.323 din 18.03.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică).
 

trafic informatic

circulaţie a datelor şi programelor între doi sau mai mulţi utilizatori
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică, Hotărîrea Guvernului nr.323 din 18.03.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică).
 

transmiterea datelor cu caracter personal

punerea la dispoziţia terţilor a datelor cu caracter personal de către deţinătorul acestora
(LEGE Nr. 17 din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal)
 

transparenţă

oferirea, în vederea informării în mod deschis şi explicit, de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi a tuturor informaţiilor privind activitatea lor şi consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor.
(Legea 239/13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Monitorul Oficial 215-217/798, 05.12.2008)

tranzit

serviciu care asigură transmisia comutată, inclusiv şi comutaţie de pachete, a semnalului prin două sau mai multe puncte de interconectare.
(Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)

trimitere de corespondenţă

comunicare în formă scrisă, tipărită sau înregistrată pe orice fel de suport fizic, care urmează să fie transportată şi distribuită la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia. Cărţile, cataloagele, ziarele şi publicaţiile periodice nu sunt considerate trimiteri de corespondenţă.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

trimitere expresă

trimitere care este colectată, ambalată, transmisă şi distribuită prin mijloace fizice într-un mod cît mai rapid posibil.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

trimitere poştală

bun avînd înscrisă o adresă la care urmează să fie distribuit de furnizorul de servicii poştale. Din această categorie fac parte trimiterile de corespondenţă, precum şi cărţi, cataloage, ziare, publicaţii periodice şi colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

trimitere poştală internaţională

trimitere poştală expediată de pe teritoriul Republicii Moldova la o adresă care nu se află pe teritoriul acesteia sau expediată din afara Republicii Moldova la o adresă aflată pe teritoriul acesteia.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

tunelare

utilizarea unui protocol special cu ajutorul căruia două oficii la distanţă organizează între ele un tunel (şedinţă de legătură) sigur, în rezultatul căruia datele se transmit între reţele.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)