Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Plăţi furnizori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Date generale

ANRCETI este o autoritate publică centrală de reglementare a pieței serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice, tehnologiei informației și comunicaţiilor poștale, care are statut de persoană juridică cu buget autonom.

ANRCETI își formează bugetul, în temeiul art. 12 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, cu modificările și completările ulterioare, din următoarele surse:
a) plățile de reglementare și monitorizare;
b) plățile pentru resursele de numerotare atribuite;
c) alte surse prevăzute de lege.

Bugetul ANRCETI pentru anul următor se aprobă de către Consiliul său de Administrație anual, până la 15 noiembrie, în limita necesității asigurării unei activități conforme și a independenței financiare a acesteia. Executarea bugetului ANRCETI este verificată anual printr-un audit independent, al cărui raport se prezintă Guvernului, până la data de 1 martie a anului următor perioadei de raportare. Tot atunci ANRCETI prezintă Guvernului raportul financiar pentru anul anterior.

Rapoartele financiare ale ANRCETI pentru anii precedenți sunt disponibile pe pagina sa web oficială, în secțiunea Rapoarte.

sus
 

Plăți de reglementare și monitorizare

ANRCETI stabilește cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice și în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul următor la un nivel suficient să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activității sale conform legislației în vigoare.

Conform prevederilor art. 12, alin. (3) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice pentru anul următor se stabilește în baza estimării volumului veniturilor provenite din activitățile în domeniul comunicațiilor electronice, în mărime de până la 0,3 la sută din volumul venitului estimat.

Cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul următor se stabilește, potrivit art. 36 alin. (1) din Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016, în mărime de până la 0,1% din venitul din vânzările fiecărui furnizor de servicii poștale, venit provenit din activitățile de furnizare a serviciilor poștale din anul anterior.

Neachitarea plății de reglementare și monitorizare reprezintă o încălcare a legislației în vigoare și se sancționează în conformitate cu prevederile Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008, cu modificările și completările ulterioare.

sus
 

Sectorul comunicații electronice

În virtutea prevederilor art.12 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11. 2007, furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice au obligația să achite ANRCETI plăţile de reglementare şi monitorizare, calculate reieșind din cuantumul stabilit de ANRCETI prin decizia sa, care se publică anual, până la data de 1 noiembrie, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Achitarea plăţilor de reglementare şi monitorizare se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 17 din 02.06.2010, cu modificările și completările ulterioare. Conform Instrucţiunii:
- furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice prezintă ANRCETI, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului de gestiune, Raportul privind venitul provenit din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, prin completarea unui formular tipizat conform Anexei la Instrucțiune;
- ANRCETI calculează mărimea plăţii de reglementare şi monitorizare şi înaintează furnizorilor respectivi factura (contul de plată) şi factura de expediţie, conform sumei calculate, care urmează a fi achitată;
- furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice transferă, în baza facturii (contului de plată), plăţile în contul curent al ANRCETI, trimestrial, până la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, sau în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea facturii (contului de plată). În cazul în care suma plăţii, calculate de ANRCETI va fi mai mică de 100 lei, factura (contul de plată) şi factura de expediţie va fi remisă, în mod cumulativ, pentru o perioadă mai mare, dar care nu va depăşi anul de gestiune.

Cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice pentru anul 2024 a fost stabilit, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI H.C.A. nr. 70 din 16.10.2023, la nivel de 0,3 la sută din volumul venitului provenit din activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice.

Informaţii suplimentare la tel. 022-251-336, e-mail: tatiana.sapojnic@anrceti.md.

sus
 

Sectorul comunicații poștale

Conform prevederilor art. 36 din Legea comunicaţiilor poştale nr. 36 din 17.03.2016, furnizorii de servicii poștale au obligația să achite ANRCETI plăţile de reglementare şi monitorizare, calculate reieșind din cuantumul stabilit de ANRCETI prin decizia sa, care se publică anual, până la data de 1 noiembrie, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Achitarea plăţilor de reglementare şi monitorizare de către furnizorii de servicii poștale se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 16 din 21.07.2016. Conform Instrucţiunii:
- furnizorii de servicii poștale prezintă ANRCETI anual, până la data de 25 ianuarie, Raportul privind venitul provenit din activitățile de furnizare a serviciilor poștale pentru anul precedent (anul de raportare), prin completarea unui formular tipizat conform Anexei la Instrucțiune;
- ANRCETI calculează mărimea plăţii de reglementare şi monitorizare şi înaintează furnizorilor respectivi factura (contul de plată) şi factura de expediţie, conform sumei calculate, care urmează a fi achitată;
- furnizorii de servicii poștale transferă, în baza facturii (contului de plată), plăţile în contul curent al ANRCETI, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare anului de raportare.

Cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul 2024 a fost stabilit, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI H.C.A. nr. 71 din 16.10.2023, la nivel de 0,1% din venitul provenit din activităţile de furnizare a serviciilor poştale în anul 2023.

Informaţii suplimentare la tel. 022-251-336, e-mail: tatiana.sapojnic@anrceti.md.

sus
 

Plăți resurse de numerotare

Potrivit prevederilor art. 63 alin.(2) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, resursele de numerotare care se atribuie serviciilor şi reţelelor publice de comunicaţii electronice sunt gestionate de către ANRCETI în conformitate cu Planul naţional de numerotare şi recomandările organismelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi sunt atribuite contra plată conform tarifelor stabilite şi aprobate de ANRCETI.

Dreptul de utilizare a resurselor de numerotare se acordă prin licențele corespunzătoare, eliberate de ANRCETI conform procedurii de licențiere stabilite în Regulamentul privind regimul de autorizare generală și eliberare a licențelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr.57 din 21.12.2010, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 25 și art. 26 alin. (2) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, în coroborare cu art.8 din Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător nr.451-XV din 30.07.2001 și alte reglementări relevante.

Modul de achitare a plății pentru utilizarea resurselor de numerotare de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice este stabilit în Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.58 din 21.12.2010, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Procedurii sus-menționate:
- ANRCETI expediază (înmânează) furnizorilor solicitanți ai resurselor de numerotare contul de achitare a plăţilor stabilite pentru utilizarea acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei privind eliberarea licenței corespunzătoare;
- începând cu anul următor anului atribuirii resurselor de numerotare, conturile de plată pentru utilizarea resurselor de numerotare se emit şi se expediază furnizorilor în termen de până la 1 februarie al fiecărui an;
- furnizorii urmează să achite plata pentru utilizarea resurselor de numerotare într-un termen ce nu va depăşi 30 zile calendaristice de la data eliberării de către ANRCETI a contului de plată respectiv.

Tarifele pentru utilizarea resurselor de numerotare au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010, ulterior modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului nr. 21 din 23.08.2011, nr.65 din 26.09.2013 și nr.47 din 06.10.2014.

Informaţii suplimentare la tel.: 022-251-336, tatiana.sapojnic@anrceti.md.

 sus

 

Ultima actualizare: 23/01/2024