Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

Date generale

Legea privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10.03.2016 (în continuare - Legea nr. 28/2016), în vigoare din 15 aprilie 2016, stabileşte noi reguli în baza cărora furnizorii de rețele publice de comunicații electronice își pot exercita drepul de acces pe proprietatea publică sau privată în scopul construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele. Prin dispozițiile Legii nr. 28/2016, ANRCETI a fost abilitată cu funcția de asigurare a respectării prevederilor acestei legi de către titularii dreptului de proprietate și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului în vederea obținerii și exercitării dreptului de acces pe proprietăți și de utilizare partajată a infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice.

Legea nr. 28/2016 stabileşte:
• regulile și condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreținerii, înlocuirii, transferării sau retehnologizării rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora,
• modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură fizică amplasate pe, deasupra, în sau sub proprietatea publică sau privată, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor publice de comunicaţii electronice, precum și a elementelor de infrastructură asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice în vederea instalării, întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a furnizării serviciilor de comunicaţii electronice către utilizatorii finali,
• modul de autorizare a construirii (instalării), demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestor reţele.

Clauzele Legii nr. 28/2016 se aplică:
• furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice autorizaţi în condiţiile Legii comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, cu modificările și completările ulterioare,
• autorităţilor publice centrale sau locale, altor instituţii publice, precum şi oricăror altor entităţi care exercită un drept de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderilor de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară, și titularilor dreptului de administrare a proprietăţilor comune, inclusiv a celor din condominiu,
• titularilor dreptului de proprietate sau de administrare, concesionarilor, locatarilor, titularilor unui alt drept de folosinţă a proprietăţii publice și proprietăţii private sau elementelor de infrastructură fizică.

Dreptul de acces asupra unor imobile proprietate publică sau privată este un drept de uz (folosinţă) pentru executarea lucrărilor necesare construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, care se exercită cu respectarea principiului minimei afectări aduse proprietăţii şi drepturilor proprietarului acesteia.

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi publice/private, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice, în condiţiile Legii nr.28/2016, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) exerciţiul acestui drept nu contravine destinaţiei proprietăţilor publice sau interesului public faţă de proprietăţile în cauză;
b) lucrările de acces pe proprietăţi se efectuează în conformitate cu cerinţele de urbanism, de amenajare a teritoriului, privind calitatea în construcţii sau cele privind protecţia mediului, a sănătăţii, a ordinii publice, apărarea şi securitatea naţională, prevăzute de reglementările din domeniile respective;
c) există acordul titularului dreptului de proprietate publică/privată sau al titularului dreptului de administrare, sau al concesionarului, sau al locatarului ori al titularului unui alt drept de folosinţă împuternicit corespunzător de către titularul dreptului de proprietate asupra proprietăţii publice pentru care se solicită dreptul de acces şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice de a încheia un contract, în care să fie stabilite condiţiile de exercitare a dreptului de acces şi/sau de utilizare partajată sau, în cazul refuzului acestuia, să existe o decizie prealabilă a ANRCETI sau o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă care să ţină loc de contract între părţi;
d) efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi nu afectează sau afectează într-o măsură nesemnificativă destinaţia sau dreptul de folosinţă a proprietăţilor în cauză, prejudiciul cauzat proprietăţii urmând a fi recuperat din contul furnizorului;
e) destinaţia sau dreptul de folosinţă a proprietăţilor în cauză nu este afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi în cazul în care un alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice a efectuat deja lucrări de acces pe aceste proprietăţi. Prevederea respectivă se aplică şi în cazul dreptului de acces (de utilizare partajată a infrastructurii fizice) pe proprietăţile comune, inclusiv pe cele din condominiu.

Ultima actualizare: 9/10/2017