Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Date generale

Controalele reprezintă totalitatea acţiunilor de verificare a respectării, de către persoanele care activează în domeniile de competență ale ANRCETI, a prevederilor legislaţiei, realizate de subdiviziunile corespunzătoare ale ANRCETI, după caz, în comun cu alte instituții abilitate cu funcții de control.

La baza controalelor realizate de ANRCETI stau următoarele principii:

a) prevenirea încălcării legislaţiei, inclusiv, prin acordarea consultărilor necesare în cadrul controalelor;
b) obiectivitate şi imparţialitate la planificarea şi desfăşurarea controalelor, la întocmirea documentelor aferente controalelor şi dispunerea de măsuri şi sancţiuni;
c) efectuarea controalelor în baza analizei şi evaluării riscurilor;
d) prezumţia bunei-credinţe şi a respectării legislaţiei de către persoana supusă controlului;
e) transparenţa actelor individuale şi de reglementare emise de ANRCETI cu privire la controale;
f) proporţionalitate şi oportunitate în ceea ce priveşte durata şi desfăşurarea controalelor;
g) evidenţa tuturor acţiunilor şi actelor de control;
h) dreptul de a contesta orice fapt sau orice act al inspectorilor din cadrul ANRCETI;
i) confidenţialitatea informaţiilor cu privire la persoana controlată, în special a informaţiei care poate influenţa buna reputaţie a agentului economic în activitatea acestuia, fiind interzisă diseminarea informaţiei în cauză, cu excepţia cazurilor stabilite de lege.

Controalele se efectuează în conformitate cu procedura stabilită în Regulamentul aprobat de Consiliul de Administrație al ANRCETI (art.10 alin.(3) din Legea 241/2007). Controalele pot fi: planificate sau inopinate.

Controalele planificate se inițiază în conformitate cu Metodologia de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniile de competență ale ANRCETI în baza analizei criteriilor de risc, aprobată de Consiliul de Administrație al ANRCETI (pct.3 din Hotărârea Guvernului nr. 379 din 25.04.2018 „Cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor”) și se realizează conform planurilor (graficelor) aprobate de conducerea ANRCETI.

Controalele inopinate se efectuează în cazul:

a) deţinerii informaţiilor/indiciilor, susţinute prin probe despre existenţa situaţiilor, care provoacă ori ar putea provoca prejudicii pentru mediu, viaţa, sănătatea şi proprietatea persoanelor sau despre încălcarea prevederilor legislației în vigoare relevante;
b) verificării informaţiei, care, conform legii, este raportată în mod obligatoriu, dacă această informaţie nu a fost prezentată în termenul stabilit de legislația în vigoare;
c) verificării informaţiei obţinute în cadrul altui control la agentul economic cu care persoana controlată a avut anterior relaţii economice;
d) solicitării directe din partea persoanei care urmează a fi supusă controlului.

Temei pentru inițierea controalelor inopinate pot sluji plîngerile şi petiţiile, inclusiv sesizările sau solicitările organelor de drept sau ale altor organe de stat, precum și informația acumulată în procesul de monitorizare a activităților din domeniile de competență ale ANRCETI.

Rezultatele controalelor efectuate vor fi reflectate în Rapoartele trimestriale corespunzătoare.

 

Ultima actualizare: 13/10/2021