Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

IAP (Internet Acces Provider)

furnizorul specializat în oferirea accesului la Internet
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

identitate internaţională a abonatului mobil (International Mobile Subscriber Identity – IMSI)

secvenţă de cifre grupate în trei cîmpuri (cod mobil de ţară, cod de reţea mobilă, număr de identificare a abonatului mobil MSIN) care identifică în mod unic la nivel internaţional un terminal sau un abonat mobil. IMSI poate fi, de asemenea, utilizat pentru identificarea unui terminal sau a unui abonat din cadrul unei reţele publice fixe sau a unui grup de reţele fixe care oferă servicii de mobilitate sau pentru asigurarea compatibilităţii cu reţelele care oferă servicii la puncte mobile.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii de administrareaa codurilor punctelor de semnalizare nr.27 din 21.09.2010)

informarea cu caracter direcţionat (informarea direcţionată)

acţiune de transmitere a informaţiei despre procesul decizional în cadrul autorităţilor publice către părţi interesate definite, prin intermediul mijloacelor de recepţionare a informaţiei indicate de părţile interesate.
(Hotărîrea Guvernului 96/16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Monitorul Oficial 30-31/161, 26.02.2010)

informarea cu caracter general (informarea generală)

acţiune de transmitere a informaţiei despre procesul decizional în cadrul autorităţilor publice către un public larg, nedefinit, fără a ţine cont de necesităţile şi preferinţele particulare de recepţionare a informaţiei ale unor părţi interesate.
(Hotărîrea Guvernului 96/16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Monitorul Oficial 30-31/161, 26.02.2010)

informatică

domeniu de activitate care include prelucrarea şi transportul datelor cu ajutorul sistemelor automatizate de calcul şi mijloacelor de comunicaţii electronice
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică)
 

informaţie

cunoştinţe despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situaţii şi idei
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat).
 

informaţie documentată

informaţie, fixată pe un suport informaţional, care posedă atribute ce permit identificarea ei
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat).
 

informatizare

proces organizatoric social-economic şi tehnico-ştiinţific de creare a unor condiţii optime pentru satisfacerea necesităţilor informaţionale şi realizarea drepturilor cetăţenilor, autorităţilor administraţiei publice şi persoanelor juridice în baza formării şi utilizării resurselor informaţionale
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică)
 

infrastructură asociată

servicii asociate, infrastructuri şi alte instalaţii ori elemente asociate unei reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu public de comunicaţii electronice, care permit şi/sau asigură furnizarea de servicii prin intermediul respectivei reţele şi/sau respectivului serviciu ori dispun de acest potenţial şi cuprind, inter alia, clădirile sau intrările în clădiri, cablajul clădirilor, nişele, cutiile de distribuţie, canalele, tuburile, conductele, pilonii, turnurile, antenele, elementele de reţea pasive şi alte construcţii de susţinere.
(Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10.03.2016)

infrastructură bazată pe chei publice

totalitate de mijloace hardware şi software, politici, proceduri şi obligaţiuni legale care asigură implementarea şi funcţionarea sistemelor criptografice de chei publice bazate pe certificatele de asigurare a securităţii mesajelor (confidenţialitate, integritate, autenticitate, negare) din ambele direcţii.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)