Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Etapele procesului decizional

În procesul decizional, Agenţia aplică principiul de consultare publică a proiectelor sale de acte cu caracter normativ care pot avea impact semnificativ asupra pieţei de comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei. Etapele procesului decizional sunt stabilite în Regulile de elaborare, aprobare a actelor cu caracter normativ, individual, recomandabil şi de asigurare a transparentei în procesul decizional de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare Reguli), aprobate de Consiliul de Administraţie al Agenţiei prin hotărârea sa nr.03 din 20.02.2023. Acest act normativ a fost adoptat în scopul executării prevederilor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008 şi recomandărilor ce se conţin în Hotărârea Guvernului nr.967 din 09.08.2016.

I. Anterior elaborării proiectului de act normativ, Agenţia efectuează analiza preliminară a impactului de reglementare (AIR) care justifică intervenţia Agenţiei prin reglementare. Textul AIR preliminar este supus consultării publice după adoptarea deciziei argumentate a Consiliului de Administraţie al Agenţiei privind iniţierea procesului de reglementare respectiv. Consultarea se efectuează conform procedurii stabilite în compartimentul III al Regulilor. După încheierea consultării publice a AIR preliminar, Agenţia publică pe pagina sa de Internet recomandările părţilor interesate, în original, sinteza tuturor recomandărilor cu excepţia cazurilor în care persoana care a formulat recomandarea solicită contrariul, precum şi poziţia Agenţiei faţă de aceste recomandări. AIR preliminar însoţită de sinteza recomandărilor se transmite de către Agenţie pentru revizuire şi avizare Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător şi aprobare ulterioară de către această Comisie. Iniţierea elaborării proiectului actului normativ se efectuează în baza avizării pozitive a AIR de către Comisia de stat şi în conformitate cu prevederile Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003 şi ale Regulilor.

II. Proiectul actului normativ elaborat este supus procedurii de consultare publică prin plasarea documentului şi a anunţului despre iniţierea consultării pe pagina de Internet a Agenţiei cu cel puţin 15 zile până la examinarea proiectului dat de către Consiliul de Administraţie al Agenţiei. Anunţul este însoţit de o notă care include structura conţinutului proiectului şi argumentarea necesităţii adoptării acestuia. El conţine termenul limită, locul şi modalitatea în care părţile interesate pot avea acces la proiectul actului normativ şi pot prezenta sau expedia recomandări temeinic justificate, datele de contact ale autorului sau ale persoanei responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor.

Anunţul este adus la cunoştinţa publicului prin plasarea acestuia pe pagina de Internet a Agenţiei, expedierea lui, după caz, reprezentanţilor mass-media, persoanelor interesate care au solicitat înscrierea adresei lor de poştă electronică pe lista de corespondenţă a Agenţiei special constituită, afişarea la sediul Agenţiei într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau difuzarea în mass-media, după caz.

Termenul în care pot fi trimise recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice este de cel mult 15 zile lucrătoare din data publicării documentului pe pagina de Internet a Agenţiei, cu posibilitatea extinderii acestuia, după caz.

Orice persoană interesată poate depune recomandări temeinic justificate pe marginea proiectului supus consultării publice, în scris, prin postă la adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, fax (+373 22) 222885, e-mail: consultare@anrceti.md sau la adresa de e-mail indicată în nota informativă sau direct la sediul Agenţiei.

În caz de necesitate, autorul cu acordul Consiliului de Administraţie al Agenţiei, poate organiza şedinţe consultative informale, în scopul clarificării problemelor existente şi reducerii numărului aspectelor faţă de care există opinii divergente, asupra unor prevederi ale proiectului ce urmează a fi supus consultării publice. După caz, autorul proiectului poate solicita opinia părţilor interesate şi/sau a experţilor, institui grupuri de lucru permanente şi/sau ad-hoc şi desfăşura sondaje de opinie.

Autorul proiectului întocmeşte sinteza recomandărilor care se publică pe pagina de Internet a Agenţiei. Sinteza include toate recomandările cu excepţia cazurilor în care persoana care a formulat recomandarea solicită contrariul, precum şi poziţia argumentată a Agenţiei faţă de aceste recomandări. Dacă părţile interesate nu au prezentat, în termenul stabilit pentru consultarea publică, recomandări temeinic justificate, proiectul actului normativ se consideră consultat public fără recomandări.

III. După finalizarea consultării proiectului prin intermediul paginii de Internet, Agenţia poate organiza dezbateri/audieri publice asupra acestui proiect. Anunţul despre desfăşurarea dezbaterilor/audierilor se publică pe pagina de Internet a Agenţiei, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru convocarea acestora. Anunţul cuprinde ordinea de zi, actul normativ ce urmează a fi dezbătut, recomandările persoanelor interesate în original, precum şi sinteza recomandărilor parvenite în cadrul consultării publice prin intermediul paginii de Internet a Agenţiei. Dezbaterile asupra proiectului actului normativ sunt înregistrate şi reflectate în procesul verbal al şedinţei, iar recomandările temeinic justificate propuse în cadrul acesteia sunt incluse în sinteza recomandărilor, cu excepţia cazurilor în care persoana care a formulat recomandarea solicită contrariul, precum şi poziţia Agenţiei faţă de aceste recomandări.

În cazul modificării esenţiale (schimbarea conceptului, extinderea obiectului şi sferei de aplicare, modificarea impactului de reglementare) a variantei iniţiale a proiectului de act normativ supus consultării şi dezbaterilor/audierilor publice, Agenţia poate supune proiectul respectiv consultării repetate, în conformitate cu procedura descrisă de Reguli.

IV. Actul normativ supus consultărilor publice se aprobă în şedinţa publică a Consiliului de Administraţie al Agenţiei în baza avizului pozitiv asupra analizei finale a impactului de reglementare şi a proiectului actului respectiv de către Comisia de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

Anunţul despre convocarea şedinţei de aprobare a actului normativ se publică pe pagina de Internet a Agenţiei, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă. Anunţul este însoţit de proiectul definitivat al actului normativ, de sinteza recomandărilor şi avizul Comisiei de stat susmenţionate. Anunţul se expediază, după caz, reprezentanţilor mass-media, persoanelor interesate care au solicitat înscrierea adresei lor de postă electronică pe lista de corespondenţă a Agenţiei special constituită, se afişează la sediul Agenţiei într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau se difuzează în mass-media, după caz.

Actul normativ se aprobă cu majoritatea de voturi a membrilor Consiliului de Administraţie al Agenţiei. În cazul în care Consiliul propune modificări şi completări temeinic justificate cu caracter redacţional, acesta se modifică, se vizează repetat de către autor şi Serviciul juridic al Agenţiei, iar ulterior se semnează de membrii Consiliului de Administraţie. Propunerile cu caracter conceptual sunt supuse procedurii de consultare publică prevăzută de Reguli.

Actul normativ aprobat de Consiliul de Administraţie al Agenţiei este supus expertizei juridice şi înregistrării de stat de către Ministerul Justiţiei, se publică în Monitorul Oficial şi se plasează pe pagina de Internet a Agenţiei.

V. Transparenţa procesului de elaborare şi aprobare a actelor normative şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului de Administraţie al Agenţiei este asigurată de către coordonatorul procesului de consultare publică, desemnat prin ordinul directorului Agenţiei. Coordonatorul monitorizează respectarea etapelor de consultare şi adoptare a actelor normative, întocmeşte lista de corespondenţă a Agenţiei cu părţile interesate, care sunt informate prioritar despre desfăşurarea procesului decizional, precum şi raportul anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional în cadrul Agenţiei.

Raportul anual este făcut public pe pagina de Internet a Agenţiei nu mai târziu de sfârşitul trimestrului I al anului imediat următor anului de referinţă. Raportul Agenţiei privind transparenţa procesului decizional este plasat în secţiunea „Rapoarte proces decizional” a paginii de Internet a Agenţiei.

Ultima actualizare: 1/03/2024