Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Iulie, 2024

Permise tehnice pentru staţiile de radiocomunicații

ANRCETI eliberează, în temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, cu modificările și completările ulterioare (în continuare - Legea nr. 241/2007) permise tehnice pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicații, în cazul în care eliberarea licenței de utilizare a canalelor și frecvențelor radio nu este prevăzută de lege. Permisul tehnic este un act permisiv ce atestă dreptul de utilizare, cu respectarea anumitor parametri tehnici, a uneia sau mai multor staţii de radiocomunicaţii pe frecvenţele sau canalele radio asignate de către Instituția Publică Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio (în continuare – IP SNMFR).

Procedurile de eliberare, de modificare, de suspendare și de anulare de către ANRCETI a permiselor tehnice pentru utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a uneia sau mai multor stații de radiocomunicații sunt stabilite în art. 43, 44 și 45 din Legea nr. 241/2007. Permisul tehnic se eliberează de către ANRCETI, în termen de 10 zile din momentul înregistrării cererii, în baza cererii-tip completată de solicitant. Formularele tip ale cererilor, inclusiv a cererii pentru anularea permisului tehnic, și formularele tipurilor de permise tehnice au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 10 din 23.03.2018 (în continuare - HCA nr. 10/2018).

Formularele tip ale cererilor menționate se regăsesc în anexele 1, 2, 3 și 4 ale HCA nr. 10/2018 precum urmează:
Anexa 1 – pentru staţiile de radiocomunicaţii (radioreleu) în cadrul reţelelor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre;
Anexa 2 – pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii pentru radioamatori;
Anexa 3 – pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii, altele decât staţiile de radiocomunicaţii (radioreleu) utilizate în cadrul reţelelor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre şi staţiile de radiocomunicaţii pentru radioamatori;
Anexa 4 – pentru anularea permisului tehnic.

Primele trei formulare pot fi utilizate de către solicitanți și în cazurile în care aceștia au nevoie de modificarea datelor incluse în permisul tehnic sau de eliberarea unui duplicat al permisului tehnic.

În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 241/2007, la cererea de eliberare a permisului tehnic se anexează următoarele documente:
a) avizul privind asignarea canalului sau frecvenţei radio eliberat de IP SNMFR, care include rezultatul selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre utilizare, în copie şi original (originalul se restituie la eliberarea permisului tehnic);
b) proiectul tehnic al mijloacelor radioelectrice, aprobat de IP SNMFR;
c) certificatul de conformitate a mijloacelor radioelectrice de emisie, eliberat de organul de certificare a produselor din domeniul telecomunicaţiilor, în copie.
d) avizul de coordonare a amplasamentului mijloacelor radioelectrice, eliberat de serviciul sanitar-epidemiologic, în copie;
e) procesul-verbal al măsurărilor tehnice (buletinul de măsurători), întocmit de IP SNMFR;
f) buletinul/actul de identitate al administratorului solicitantului sau, după caz, a persoanei delegate/împuternicite, în copie.
g) după caz, delegaţia/procura pentru persoana delegată/împuternicită să reprezinte solicitantul în relaţiile cu ANRCETI privitor la semnarea/depunerea cererii şi ridicarea permisului tehnic sau a duplicatului acestuia.

Notă: La cererea de eliberare a permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii pentru radioamatori se anexează doar avizul privind asignarea canalului sau frecvenţei radio eliberat de IP SNMFR și buletinul/actul de identitate al solicitantului, în copie.

Termenul de valabilitate a permisului tehnic este stabilit în Legea nr. 241/2007 după cum urmează:
a) pentru staţii de radioreleu în cadrul reţelelor publice de comunicaţii electronice mobile celulare terestre – 15 ani;
b) pentru staţii de radiocomunicaţii pentru radioamatori – 3 ani;
c) pentru alte tipuri de staţii de radiocomunicaţii – 5 ani.

Transmiterea către ANRCETI a cererii pentru eliberarea permisului tehnic şi a documentelor anexate se efectuează în unul dintre următoarele moduri:
a) prin depunere personală sau de către un reprezentant legal al solicitantului, sub luare de semnătură;
b) prin serviciul de trimiteri poştale recomandate cu confirmare de primire;
c) prin poşta electronică, cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate.

Cazurile în care poate fi admis refuzul de eliberare a permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii sunt stabilite în art. 44 al Legii nr. 241/2007, iar condițiile în care permisul tehnic poate fi suspendat și/sau anulat – în art. 45 al aceleiași legi.

Eliberarea/modificarea permiselor tehnice și a duplicatelor acestora se efectuează de către ANRCETI gratis. Persoanele care doresc să obțină permise tehnice pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii urmează să achite doar serviciile care le sunt oferite de IP SNMFR. Conform art. 40, pct. (2) al Legii nr. 241/2007, metodologia de calcul al tarifelor aplicate de IP SNMFR se aprobă de organul central de specialitate şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Informaţii suplimentare la tel: 022-251-310, e-mail: andrian.turcan@anrceti.md.

Ultima actualizare: 20/03/2019