Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Resurse de numerotare

ANRCETI este autoritatea abilitată prin Legea comunicaţiilor electronice nr.241 din 15.11.2007, cu modificările și completările ulterioare, cu funcţii de elaborare şi management al Planului naţional de numerotare (PNN), de reglementare, gestionare şi atribuire contra plată a resurselor de numerotare. Acestea sunt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului şi se atribuie de către Agenţie furnizorilor autorizaţi prin eliberarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor publice de comunicații electronice şi serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului.

Planul naţional de numerotare (PNN) stabileşte modul de repartizare a resurselor de numerotare şi structura şirurilor de numere utilizate în reţelele publice de comunicații electronice şi serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului. El se elaborează de Agenţie şi se aprobă de către organul central de specialitate.

Resursele de numerotare se atribuie furnizorilor, la solicitare, de către Agenţie în baza Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică. Procedura stabileşte regulile de atribuire a resurselor de numerotare, de calculare şi achitare a plăţilor pentru resursele de numerotare atribuite, de prezentare a rapoartelor privind utilizarea resurselor de numerotare şi asigurare a transparenţei în procesul de administrare a resurselor de numerotare din PNN.

Agenţia eliberează licenţele de utilizare a resurselor de numerotare în baza unei declaraţii/cereri (anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 54 din 28.12.2017 cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice) justificate a solicitantului autorizat să furnizeze reţele publice de comunicații electronice şi servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului. Ea adoptă deciziile privind eliberarea licenţelor şi le face publice cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 3 săptămâni.

Termenul de valabilitate a licenţelor este de 10 ani, cu excepţia cazurilor când ele sunt solicitate pe un termen mai mic de 10 ani şi când acestea sunt eliberate titularilor de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio obţinute prin concurs, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani.

Furnizorul de reţele, care doreşte să i se cesioneze una sau mai multe licenţe, are obligaţia să transmită la Agenţie o cerere în acest sens, realizată în mod obligatoriu prin completarea fomularului tip, însoţită de documentele suplimentare, descrise în art.9 al procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie nr.08 din 25.02.2010.

Titularii de licenţă au obligaţia să prezinte Agenţiei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, conform unui model tipizat, Raportul privind utilizarea resurselor de numerotare în anul precedent. În cazul în care furnizorul are nevoie de resurse de numerotare suplimentare, el va prezenta raportul privind utilizarea resurselor de numerotare pentru perioada anterioară solicitării.

Titularii de licenţă sunt obligaţi să respecte regulile de utilizare a resurselor de numerotare stabilite de Agenţie în Condiţiile generale de licenţă, Condiţiile speciale de licenţă privind utilizarea numerelor cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice şi Condiţiile speciale de licenţă privind utilizarea numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium Rate în reţelele de comunicaţii electronice.

Pentru a obţine coduri tehnice necesare pentru identificarea unor reţele de comunicaţii electronice sau a unor elemente de reţea în vederea operării acestora sau pentru furnizarea unor servicii de comunicaţii electronice, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor completa şi prezenta Agenţiei o cerere prevăzută de Anexa nr. 1 a Procedurii de administrare a codurilor punctelor de semnalizare, document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.27 din 21.09.2010. Procedura se aplică următoarelor categorii de coduri tehnice: (1) coduri ale punctelor de semnalizare naţionale (National Signalling Point Code - NSPC); (2) coduri ale punctelor de semnalizare internaţionale (International Signalling Point Code - ISPC); (3) coduri pentru reţelele mobile (Mobile Network Code - MNC).

NOTĂ: Conform PNN, resursele de numerotare se atribuie pentru următoarele tipuri de servicii de comunicații electronice accesibile publicului şi reţele publice de comunicaţii electronice:
Codurile şi numerele scurte din şirul de numere „1” - pentru acces la servicii şi reţele publice de comunicaţii electronice şi servicii non-comunicaţii.
Blocurile de numere din şirurile de numere „2” şi „5” - pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe.
Blocurile de numere independente de locaţie din şirul “3” - pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice, care utilizează tehnologii cu comutare de pachete IP.
Blocurile de numere din şirurile „6” şi „7” - pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile.
Resursele de numerotare din şirurile „8” şi „9” - pentru furnizarea serviciilor Freephone, Premium rate, serviciilor cu cost partajat, televotare etc.

Informaţii suplimentare la tel: 022 251 319, e-mail: marina.ursu@anrceti.md.

 

Ultima actualizare: 20/02/2024