Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Mai, 2019

Petiţii şi reclamaţii

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Utilizatorii finali ai serviciilor de comunicaţii electronice pot adresa ANRCETI petiţii, în conformitate cu procedura stabilită de Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07.1994. Petiţia se depune în scris sau în formă electronică (conform cerinţelor faţă de documentul electronic) pe adresa ANRCETI. Petiţia trebuie să fie semnată de autor şi să cuprindă în mod obligatoriu numele, prenumele şi domiciliul petiţionarului. Petiţiile care nu întrunesc condiţiile sus-menţionate se consideră anonime şi nu se examinează.

ANRCETI examinează petiţiile primite în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor. În cazuri deosebite, termenul de examinare poate fi prelungit de către directorul sau directorii adjuncţi ai ANRCETI cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat petiţionarul.

Petiţiile (cererile) prin care se solicită o informaţie oficială se examinează de către ANRCETI în termenele stabilite în art.16 din Legea privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000.

În situaţia apariţiei unui litigiu între furnizorul de servicii de comunicaţii electronice şi utilizatorul final ocazionat de aplicarea prevederilor Legii nr.241/2007 şi în legătură cu condiţiile (clauzele) contractuale privind exercitarea drepturilor conferite la Capitolul VIII din Legea nr.241/2007 şi/sau la executarea acestor condiţii (clauze), care nu a fost soluţionat de către părţi pe cale amiabilă, conform procedurii stabilite prin contractele încheiate, aceştia au dreptul de a se adresa ANRCETI în vederea soluţionării litigiului în cauză. ANRCETI examinează litigiile de acest gen în conformitate cu prevederile noului Regulament privind procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice, intrat în vigoare la 13.12.2013.

În situaţia dată, partea interesată se adresează ANRCETI prin cerere scrisă, depusă personal sau prin reprezentant la sediul Agenţiei sau expediată prin serviciul de trimitere recomandată, cu confirmare de primire, prin fax sau printr-un înscris în formă electronică (conform cerinţelor faţă de documentul electronic).

În cazul în care, în termen de o lună de la primirea reclamaţiei, părţile nu au ajuns la o înţelegere cu privire la obiectul litigiului, ANRCETI le va transmite acestora opinia sa cu privire la modalităţile de soluţionare a litigiului, motivată în mod corespunzător.

Informaţii suplimentare: Stela Iacob, Tel.: 022-251-364, e-mail: stela.iacob@anrceti.md

Ultima actualizare: 20/06/2018