Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

condiţii tehnice şi comerciale privind portabilitatea numerelor

set de cerinţe şi obligaţii ce trebuie respectate în vederea implementării şi realizării portării numerelor şi rutării apelurilor către numerele portate.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

consultare publică

comunicare reciprocă între cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi, pe de altă parte, în rezultatul căreia ambele părţi sînt informate şi pot influenţa procesul decizional.
(Legea 239/13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Monitorul Oficial 215-217/798, 05.12.2008)

contract administrativ

contract încheiat de autoritatea publică, în virtutea prerogativelor de putere publică, avînd ca obiect administrarea şi folosirea bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea de servicii publice, activitatea funcţionarilor publici care reiese din relaţiile de muncă reglementate de statutul juridic al acestora.
(Legea contenciosului administrativ 793/10.02.2000, Monitorul Oficial 57-58/375, 18.05.2000)

control

totalitatea acţiunilor de verificare a îndeplinirii de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice a prevederilor legislaţiei în vigoare, realizate de un specialist sau un grup de specialişti prin vizitarea furnizorilor respectivi sau prin invitarea reprezentanţilor acestora la Agenţie.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare nr.09 din 18.08.2008, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.604 din 09.09.2008, Monitorul Oficial nr. 171-173/492 din 12.09.2008)

control inopinat

control, care nu corespunde noţiunii de “control planificat”.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare nr.09 din 18.08.2008, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.604 din 09.09.2008, Monitorul Oficial nr. 171-173/492 din 12.09.2008)

control planificat

control preconizat în prealabil spre a fi efectuat la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu o periodicitate stabilită de aceasta, dar nu mai frecvent de o dată pe an.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare nr.09 din 18.08.2008, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.604 din 09.09.2008, Monitorul Oficial nr. 171-173/492 din 12.09.2008)

control repetat

control de verificare a executării prescripţiilor de înlăturare a lacunelor constatate în actul de control precedent (planificat sau inopinat), considerîndu-se ca parte componentă a controlului precedent.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare nr.09 din 18.08.2008, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.604 din 09.09.2008, Monitorul Oficial nr. 171-173/492 din 12.09.2008)

corespondenţă publică

orice telecomunicaţie pe care, oficiile şi staţiile, prin faptul că sînt puse la dispoziţia publicului, trebuie să o accepte pentru transmitere.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

costul serviciilor

o parte din consumuri, care se trec în costul serviciilor prestate
(Hotărîrea Guvernului nr.323 din 18.03.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică).
 

costuri evitabile

sînt acele costuri ale furnizorului care nu ar exista, dacă din start serviciile ar fi furnizate fără serviciul de interconectare.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie ANRCETI nr. 14/1 din 27.04.2010 privind stabilirea principiilor Metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare)