Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Glosar de termeni

portabilitatea numărului geografic

posibilitatea abonatului de a-şi păstra, în cadrul aceleiaşi arii geografice, numărul geografic atribuit, atunci cînd schimbă furnizorul de servicii publice de telefonie.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

portabilitatea numărului nongeografic

posibilitatea abonatului de a-şi păstra, la orice punct geografic, numărul nongeografic atribuit, atunci cînd schimbă furnizorul de servicii publice de telefonie.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

portabilitatea numerelor fixe geografice

orice abonat la un serviciu de telefonie fixă va avea posibilitatea păstrării numărului de telefon fix atunci cînd va renunţa la abonamentul unui furnizor de servicii de telefonie fixă şi se va abona la alt furnizor de servicii de telefonie fixă. Portabilitatea numerelor geografice se va putea realiza numai în cadrul aceleiaşi zone geografice (respectiv, în cadrul aceluiaşi municipiu sau în cadrul aceluiaşi raion). Cei doi furnizori între care se realizează portarea numerelor geografice trebuie să ofere servicii în aceeaşi arie geografica şi să aibă alocate prin licenţă blocuri de numere geografice în aria geografică respectivă.
(Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul MTIC nr.52 din 30.06.2011)

portabilitatea numerelor mobile (nongeografice)

orice abonat la un serviciu de telefonie mobilă va avea posibilitatea păstrării numărului de telefon mobil atunci cînd se va transfera de la un furnizor de servicii publice de telefonie mobilă la alt furnizor de servicii de telefonie mobilă, indiferent de tehnologia utilizată pentru furnizarea serviciului (2G, 3G, CDMA etc.), de modalitatea de plată (postpaid sau prepaid) sau de tipul de serviciu furnizat (voce, fax, transmisiuni de date).
(Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul MTIC nr.52 din 30.06.2011)

portabilitatea numerelor nongeografice, altele decît cele mobile

în această categorie sînt cuprinse numerele de telefon destinate serviciilor cu acces gratuit pentru apelant “Freephone”, serviciile bazate pe numere de acces universal şi serviciile cu tarif special, după caz, numerele independente de locaţie. Utilizatorii acestor servicii vor putea păstra numărul de telefon atunci cînd solicită transferul de la un furnizor de servicii publice la altul, cu condiţia păstrării destinaţiei iniţiale a numărului.
(Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul MTIC nr.52 din 30.06.2011)

portal informaţional de stat

punctul unic de acces la resursele informaţionale de stat şi la serviciile în reţeaua Internet.
(Legea 71/22.03.2007 cu privire la registre, Monitorul Oficial 70-73/314, 25.05.2007)

portal web

un complex tehnic de program ce include tehnologia de integrare şi oferire a informaţiei, obţinute din diverse surse externe, amplasate în reţea. Portalul web întreţine dialogul cu utilizatorul în procesul de prestare a serviciilor on-line. Portalul este dotat cu mecanisme de căutare, personalizare, adaptare la cerinţele utilizatorului, cu mecanisme de modificare flexibilă ce constau din portleturi ale structurii modulare şi a conţinutului dinamic.
(Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.355 din 8 mai 2009, Monitorul Oficial nr.92-93/407 din 15.05.2009)

portlet, servlet, gadget

soft inclus în serverul portalului web, în aplicaţia portalului sau în interfaţa aplicaţiei; reprezintă web-service la distanţă sau modul la distanţă.
(Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.355 din 8 mai 2009, Monitorul Oficial nr.92-93/407 din 15.05.2009)

posesor al informaţiei

subiectul care exercită dreptul de posesiune şi folosinţă asupra resurselor şi sistemelor informaţionale, al tehnologiilor şi mijloacelor de asigurare a acestora şi realizează împuternicirile de dispoziţie în limitele stabilite de legislaţia în vigoare.
(Reglementarea Tehnică „Modul de evidenţă a serviciilor publice electronice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

posesor de resurse şi sisteme informaţionale, de tehnologii şi mijloace de asigurare a acestora

persoană fizică, persoană juridică sau statul, avînd drept de posesiune şi folosinţă asupra resurselor şi sistemelor informaţionale, tehnologiilor şi mijloacelor de asigurare a acestora, în condiţiile stabilite de titularul drepturilor respective
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat).