Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

componenta produsului de program

parte identificabilă şi cuprinzătoare a produsului de program, de exemplu, procedură de program, compartiment sau alineat al documentului, documentul integral.
(Reglementarea Tehnică „Determinarea costului de elaborare şi implementare a sistemelor informaţionale automatizate. Normativele şi estimarea cheltuielilor de lucru”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

comunicare electronică

informaţie în formă electronică, ce nu constituie document electronic, expediată, recepţionată şi stocată cu ajutorul mijloacelor electronice
(Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").
 

comunicaţii poştale

sistem tehnologic de unităţi şi itinerare poştale care asigură recepţionarea, prelucrarea, transportul şi distribuirea trimiterilor poştale, precum şi prestarea serviciilor de plăţi poştale.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

comunicaţii prin fibră optică

comunicaţii electronice prin cablu, în care în calitate de purtător al semnalului informaţional este utilizată radiaţia electromagnetică în diapazonul luminii vizibile sau infraroşu, iar în calitate de ghid – cablul cu fibră optică.
(Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1077 din 17.11.2010)

concurenţă

întrecerea în care acţiunile independente ale agenţilor economici limitează efectiv posibilitatea fiecăruia dintre ei de a exercita influenţă unilaterală asupra condiţiilor generale de circulaţie a mărfii pe piaţa respectivă.
(Legea 1103/30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, Monitorul Oficial 166-168/1205, 31.12.2000)

concurenţă efectivă

situaţia în care mecanismele concurenţiale ale pieţei conduc la alocarea eficientă a resurselor şi la un nivel ridicat al beneficiilor sociale.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante in domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii decomunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.647 din 05.02.2009, Monitorul Oficial nr.34-36/117 din 17.02.2009)

concurenţă neloială

acţiunile agentului economic de a obţine avantaje neîntemeiate în activitatea de întreprinzător, ceea ce aduce sau poate aduce prejudicii altor agenţi economici sau poate prejudicia reputaţia lor în afaceri.
(Legea 1103/30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, Monitorul Oficial 166-168/1205, 31.12.2000)

condiţii tehnice şi comerciale privind portabilitatea numerelor

set de cerinţe şi obligaţii ce trebuie respectate în vederea implementării şi realizării portării numerelor şi rutării apelurilor către numerele portate.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

consultare publică

comunicare reciprocă între cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi, pe de altă parte, în rezultatul căreia ambele părţi sînt informate şi pot influenţa procesul decizional.
(Legea 239/13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Monitorul Oficial 215-217/798, 05.12.2008)

contract administrativ

contract încheiat de autoritatea publică, în virtutea prerogativelor de putere publică, avînd ca obiect administrarea şi folosirea bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea de servicii publice, activitatea funcţionarilor publici care reiese din relaţiile de muncă reglementate de statutul juridic al acestora.
(Legea contenciosului administrativ 793/10.02.2000, Monitorul Oficial 57-58/375, 18.05.2000)