Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

cod de identificare

combinaţie de cifre, utilizate pentru realizarea operării reţelei sau a părţilor acesteia şi pentru identificarea furnizorului la furnizarea nemijlocită a serviciilor de comunicaţii electronice.
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

cod de reţea mobilă (Mobile Network Code – MNC)

partea componentă a IMSI care, împreună cu MCC, identifică în mod univoc reţeaua publică mobilă (Home network) de care aparţine un terminal sau un abonat mobil. MNC poate identifica şi o reţea publică fixă sau un grup de reţele publice fixe care oferă servicii de mobilitate sau realizează compatibilitatea cu reţelele care oferă servicii la puncte mobile.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii de administrareaa codurilor punctelor de semnalizare nr.27 din 21.09.2010)

cod de ţară (CC – Country Code)

o secvenţă de cifre care indică ţara de destinaţie a apelului. Codul de ţară pentru servicii de telefonie destinate publicului alocat Republicii Moldova de către UIT este 373
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

cod mobil de ţară (Mobile Country Code – MCC)

parte componentă a IMSI care identifică o anumită ţară. MCC alocat Republicii Moldova de către Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor este 259.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii de administrareaa codurilor punctelor de semnalizare nr.27 din 21.09.2010)

cod naţional de destinaţie (NDC – National Destination Code)

secvenţă de cifre de lungimi variabile, care oferă utilizatorului final informaţii privind aria geografică în care sînt situate punctele terminale apelate sau categoriile de servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora.
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

colete poştale

bunuri, cu sau fără valoare comercială, expediate prin reţelele poştale.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

colocare

furnizarea spaţiului fizic şi a resurselor tehnice necesare pentru amplasarea şi conectarea, în scopul funcţionării corespunzătoare, a echipamentului relevant al beneficiarului acestei forme de acces
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

comerţ electronic

activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice de vînzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată cu utilizarea comunicărilor electronice şi/sau a contractelor electronice
(Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").
 

compatibilitate electromagnetică

proprietate a unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcţiona satisfăcător în mediul electromagnetic, fără a produce perturbaţii electromagnetice prejudiciabile oricărui aparat ce se află în acest mediu.
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007, Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

complex de mijloace tehnice de program

totalitate de mijloace tehnice şi de mijloace de program care asigură realizarea proceselor informaţionale
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat).