Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

Glosar de termeni

infrastructura fizică

construcţii amplasate pe, deasupra, în ori sub terenuri, inclusiv terenuri agricole, păduri, ape, drumuri, străzi, pasaje, viaducte, poduri, tuneluri, galerii tehnico-edilitare, colectoare, canale, conducte, stîlpi, piloni, turnuri, clădiri sau alte imobile şi structuri constructive aflate în proprietate publică ori privată, care pot fi utilizate pentru construirea (instalarea) reţelelor publice de comunicaţii electronice, precum şi infrastructura fizică interioară a clădirilor, destinată să găzduiască reţele de acces interne, cablate.
(Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10.03.2016)

infrastructură informaţională

totalitate de centre informaţionale de calcul, de bănci de date şi de cunoştinţe din sistemul automatizat integrat de comunicaţii electronice şi de organizare care asigură utilizatorilor condiţii generale de acces la informaţia păstrată (Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat).

infrastructura societăţii informaţionale

totalitatea mijloacelor de comutaţie şi de dirijare a fluxurilor informaţionale, liniile de comunicaţii, reţelele şi canalele de transport date, echipamentele de calcul (hardware) şi produsele-program (software) (Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").

infrastructura TI

totalitate de centre informaţionale de calcul, de bănci de date şi de cunoştinţe din sistemul automatizat integrat de telecomunicaţii şi de organizare care asigură utilizatorilor condiţii generale de acces la informaţia păstrată.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

interconectarea reţelelor

legătura fizică şi logică între reţelele publice de comunicaţii electronice, utilizate de acelaşi furnizor sau de furnizori diferiţi pentru a permite utilizatorilor unui furnizor să comunice cu utilizatorii aceluiaşi sau ai altui furnizor, ori să aibă acces la serviciile unui furnizor terţ
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

interes public

interes apărat prin normele care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice şi a altor persoane de drept public.
(Legea contenciosului administrativ 793/10.02.2000, Monitorul Oficial 57-58/375, 18.05.2000)

interfaţă

punct terminal al reţelei, care este punctul de conexiune fizică la nivelul căruia utilizatorului îi este asigurat accesul la reţeaua publică de comunicaţii şi/sau interfaţă radio specificînd calea radio între echipamentele radio, incluzîndu-se în ambele cazuri şi specificaţiile tehnice ale acestora.
(Reglementarea tehnică "Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1274 din 23 noiembrie 2007)

interferenţă prejudiciabilă (perturbare)

interferenţă care pune în pericol funcţionarea unui serviciu de radionavigaţie sau a altor servicii de securitate ori care degradează serios, împiedică sau întrerupe repetat un serviciu de radiocomunicaţii ce funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(Reglementarea tehnică "Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1274 din 23 noiembrie 2007)

Internet

Internetul este o reţea publică mondială de computere interconectate, ce asigură accesul la resursele informaţionale amplasate în această reţea. Internetul poate fi privit ca o reţea de reţele locale de calculatoare, interconectate prin intermediul rooterelor.
(Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.355 din 8 mai 2009, Monitorul Oficial nr.92-93/407 din 15.05.2009)

interoperabilitate

capacitate a două sau mai multe sisteme sau componente ale acestora de a efectua schimb de informaţii
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).