Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Noiembrie, 2023

Planul Naţional de Numerotare

Aprobat
prin Ordinul Ministerului Tehnologiilor
Informaţionale şi Comunicaţiilor
nr.15 din 04 martie 2010

PLANUL NAŢIONAL DE NUMEROTARE*

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Planul Naţional de Numerotare (PNN) telefonică al Republicii Moldova, denumit în continuare PNN, este elaborat în temeiul Legii comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007 şi stabileşte structura, formatul şi destinaţia resurselor de numerotare utilizate în Republica Moldova pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice.
2. Resursele de numerotare din PNN, denumite în continuare resursele de numerotare, sînt atribuite de către autoritatea de reglementare în conformitate cu reglementările în vigoare.
3. Structura resurselor de numerotare din PNN este stabilită în conformitate cu Recomandarea E.164 a Sectorului de standardizare al Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (UIT) şi deciziile/recomandările Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT).
4. Utilizarea resurselor de numerotare din PNN este permisă doar în baza licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare eliberate furnizorilor de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice autorizaţi în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu excepţia numerelor naţionale scurte de forma 11x pentru servicii de urgenţă şi pentru alte servicii armonizate la nivel european, care se atribuie şi se utilizează în conformitate cu reglementările speciale emise de către autoritatea de reglementare.
5. Resursele de numerotare sînt utilizate de către utilizatorii finali pentru originarea apelurilor către puncte terminale ale unei reţele publice de comunicaţii electronice sau pentru accesul la servicii publice de comunicaţii electronice.
6. Se interzice modificarea formatului sau destinaţiei resurselor de numerotare.

II. DEFINIŢII

7. În înţelesul prezentului document următorii termeni se definesc astfel:
arie geografică – una din zonele în care este împărţită Republica Moldova din punct de vedere al resurselor de numerotare geografice, corespunzătoare unui cod al zonei geografice; un cod de zonă geografică identifică un raion sau un municipiu din Republica Moldova;
cod de ţară (CC – Country Code) – o secvenţă de cifre care indică ţara de destinaţie a apelului. Codul de ţară pentru servicii de telefonie destinate publicului alocat Republicii Moldova de către UIT este 373;
cod naţional de destinaţie (NDC – National Destination Code) – secvenţă de cifre de lungimi variabile, care oferă utilizatorului final informaţii privind aria geografică în care sînt situate punctele terminale apelate sau categoriile de servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora;
cod de identificare – combinaţie de cifre, utilizate pentru realizarea operării reţelei sau a părţilor acesteia şi pentru identificarea furnizorului la furnizarea nemijlocită a serviciilor de comunicaţii electronice;
număr naţional semnificativ (N(S)N – National (Significant) Number) – secvenţă de cifre formată din codul naţional de destinaţie şi numărul de abonat;
număr de abonat (SN – subscriber number) – secvenţă de cifre din numărul naţional semnificativ care urmează codul naţional de destinaţie;
număr naţional – număr format din prefixul naţional urmat de numărul naţional semnificativ;
număr internaţional – număr format din codul de ţară al Republicii Moldova şi numărul naţional semnificativ, precedate de prefixul internaţional;
număr cu acces gratuit pentru apelant (Freephone) – număr nongeografic a cărui apelare nu presupune plata unui tarif de către apelant indiferent de reţeaua de comunicaţii electronice din care este originat apelul, tariful fiind achitat de către apelat;
număr pentru servicii cu tarif special (Premium rate) – număr nongeografic care asigură accesul la servicii de conţinut, la tarife mai mari decît cele aferente apelurilor naţionale, iar tariful perceput este partajat între furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi un terţ, care furnizează direct sau indirect serviciul de conţinut, indiferent de modalitatea de plată;
număr pentru servicii cu cost partajat – număr nongeografic utilizat pentru acces la servicii pentru care tariful apelului către acest număr este partajat între apelant şi abonatul căruia i s-a transmis numărul respectiv;
număr independent de locaţie – număr nongeografic din PNN utilizat pentru furnizarea accesului la reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice în puncte terminale fixe sau nomade;
număr de acces universal – număr nongeografic care permite abonaţilor să recepţioneze apeluri prin intermediul unui număr unic la diferite puncte terminale ale aceleiaşi reţele de comunicaţii electronice, conform indicaţiilor de rutare furnizate de abonat.

III. STRUCTURA RESURSELOR DE NUMEROTARE

8. Numărul internaţional conform recomandării UIT E.164 pentru arii geografice.

Nivel local
 
SN

Nivel naţional
 
NDC
 
SN
 
 
Numărul naţional (semnificativ)
Nivel internaţional
 
CC
 
NDC
 
SN

 9. Apelurile către un număr din PNN al unei alte ţări format de la un număr din PNN al Republicii Moldova se realizează prin formarea prefixului internaţional, urmat de codul ţării de destinaţie şi de numărul naţional semnificativ al ţării respective.
10. Apelurile efectuate din afara ţării către un număr din PNN al Republicii Moldova se realizează prin formarea prefixului internaţional al ţării din care este originat apelul, urmat de codul de ţară al Republicii Moldova şi de numărul naţional semnificativ.
11. Structura generală a PNN al Republicii Moldova este prezentată în Tabelul 1.

 

Tabelul 1
Formatul numerelor din PNN
Atribuire
Tipul de numere
0
Prefix naţional
 
00
Prefix internaţional
 
1XXXXX
Coduri şi numere naţionale scurte
Non-geografice
2XXXXXXX
Numere pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe
Geografice
3XXXXXXX
Numere pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe şi numere independente de locaţie
Geografice şi independente de locaţie, furnizate la puncte fixe şi nomade
4XXXXXXX
Rezervă
 
5XXXXXXX
Numere pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe
Geografice
6XXXXXXX
Numere pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile
Non-geografice
7XXXXXXX
Numere pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile
Non-geografice
8XXXXXXX
Numere pentru servicii diverse (servicii cu acces gratuit, servicii cu cost partajat, etc.)
Non-geografice
9XXXXXXX
Numere pentru servicii cu tarif special
Non-geografice

 

IV. STRUCTURA ŞI DESTINAŢIA RESURSELOR DE NUMEROTARE

12. Tipurile de resurse de numerotare incluse în PNN sînt:
1) prefixe;
2) coduri şi numere naţionale scurte;
3) numere naţionale semnificative
13. Prefixe
1) Prefixul naţional este “0” şi precede numărul naţional semnificativ, în cazul originării unui apel naţional.
2) Prefixul internaţional este “00” şi precede codul de ţară, în cazul originării unui apel internaţional.
14. Coduri şi numere naţionale scurte
1) Codurile scurte din şirul de numere “1” se utilizează pentru acces la reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice (Tabelul 2).
2) Numerele naţionale scurte din şirul de numere “1” sînt numere nongeografice şi se utilizează pentru furnizarea serviciilor armonizate la nivel european, servicii noncomunicaţii, servicii cu tarif special (Premium rate) etc. (Tabelul 2).

 

Tabelul 2
Cod / număr scurt
Destinaţie
Notă
1000-1009
Rezervă
 
1010-1099
Coduri de selectare/preselectare a transportatorului
 
11
Servicii armonizate la nivel european
 
110-111
Rezervă
 
112
Număr unic pentru apeluri de urgenţă
 
113-115
Rezervă
 
116xxx
Numere naţionale pentru servicii armonizate cu caracter social
 
116000
Număr de urgenţă pentru copii dispăruţi
 
116001-116005
Rezervă
 
116006 Asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor  
116007-116110 Rezervă  
116111
Asistenţă telefonică pentru copii
 
116112
Nealocabil
 
116113-116116
Rezervă
 
116117 Serviciul medical telefonic care nu intră în categoria cazurilor de urgență  
116118-116122 Rezervă  
116123
Asistenţă telefonică care oferă sprijin emoţional
 
116124-116999
Rezervă
 
117
Rezervă
 
118x(x)
Numere pentru servicii de informaţii
 
119
Rezervă
 
12
Rezervă
 
1300-1319 Numere scurte pentru servicii noncomunicații  
1320-1399 Rezervă  
14xxx Servicii de interes general  
1500-1559
Numere scurte pentru servicii cu tarif special (Premium rate)
 
1560-1599
Rezervă
 
1600-1639
Coduri de acces la servicii de comunicaţii electronice
 
1640-1679
Rezervă
 
1680-1699
Coduri de acces la servicii publice de telefonie fixă interurbană/internaţională prin operatoare
Utilizat în reţeaua proprie de telefonie fixă
17xx
Numere de rutare
 
18xx
Rezervă
 
1900-1949
Coduri de acces la servicii transport date (Internet)
Utilizare temporară. Termenul de utilizare va fi stabilit de autoritatea de reglementare
1950-1999
Rezervă
 

unde x = 0 …9,
3) Serviciu de informaţii ale furnizorilor de servicii şi reţele de comunicaţii electronice – servicii de consultare, informaţii privind numărul sau, după caz, numerele de telefon sau de fax al/ale abonatului şi/sau suportul tehnico-informaţional despre serviciile prestate de către furnizor.
4) Servicii noncomunicaţii – numerele se utilizează de către agenţi economici care deservesc reţele electrice, reţele termice, gaze, reţele de apă şi canalizare etc.
5) Servicii de interes general - transport auto (inclusiv taxi), aerian, feroviar, servicii medicale etc.
6) Pînă la implementarea “Serviciului de Urgenţă Naţional “112” se vor menţine numerele scurte pentru acces la serviciile de urgenţă “901”, “902”, “903” şi “904” (pompieri, poliţie, urgenţă medicală şi serviciul gaze).
15. Numerele naţionale semnificative
În funcţie de semnificaţia şi formatul codului naţional de destinaţie, numerele naţionale semnificative se împart în următoarele categorii:
1) numere geografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe, unde codul naţional de destinaţie oferă informaţii cu privire la aria geografică în care se află punctul terminal al reţelei;
2) numere independente de locaţie utilizate pentru servicii de comunicaţii, unde codul naţional de destinaţie arată că serviciul este furnizat, la puncte terminale fixe sau nomade, punctul terminal al reţelei nefiind legat de o anumită locaţie geografică;
3) numere non – geografice pentru servicii de comunicaţii electronice, unde codul naţional de destinaţie arată că serviciile sînt furnizate la puncte mobile, prin intermediul unei reţele publice mobile;
4) numere non – geografice pentru servicii diverse sau pentru servicii cu tarif special, altele decît cele pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, unde codul naţional de destinaţie oferă informaţii privind serviciul furnizat sau modalitatea de tarifare a acestuia.
16. Schema de repartizare a resurselor de numerotare din PNN este prezentată în Anexă.

V. REGULILE DE FORMARE ŞI UTILIZARE
A RESURSELOR DE NUMEROTARE

17. PNN este un plan de numerotare de tip închis, care prevede apelarea numerelor telefonice din PNN, inclusiv celor geografice, prin formarea prefixului “0” şi a numărului naţional semnificativ (N(S)N) sau a unui număr naţional scurt.
18. În funcţie de lungimea acestora, numerele de abonat pot fi:
1) numere de abonat de 6 cifre pentru municipiul Chişinău, şi de 5 cifre, pentru celelalte arii geografice utilizate în reţele publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe;
2) numere de abonat de 4 cifre, pentru servicii de interes general la nivel local furnizate utilizatorilor finali dintr-o anumită arie geografică;
3) numere de abonat de 6 cifre care intră în componenţa numerelor independente de locaţie;
4) numere de abonat de 5 cifre, pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile.
19. Accesul, din diferite arii geografice şi reţele de telefonie fixă şi mobilă celulară, la codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere “1” se efectuează fără prefixul “0”.
20. Codurile de selectare a transportatorului din blocul “1010-1099” se utilizează pentru selectarea serviciilor oferite de un furnizor de servicii publice de comunicaţii electronice, care realizează transportul apelului din reţeaua în care este originat către reţeaua de destinaţie;
21. Numerele naţionale scurte de forma 11x se atribuie şi se utilizează în conformitate cu reglementări speciale, pentru serviciile de urgenţă şi pentru alte servicii armonizate la nivel european.
22. Numărul naţional scurt 116000 – se utilizează pentru serviciul “Linie telefonică de urgenţă pentru copiii dispăruţi”. Serviciul preia apeluri prin care se anunţă dispariţia unor copii.
221.Numărul național scurt 116006 se utilizează pentru serviciul ”Linie de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor”. Serviciul oferă victimelor infracțiunilor posibilitatea de a primi asistență psihologică în astfel de sistuații, de a fi informate în legătură cu drepturile lor și cu modalitățile de exercitare a acestor drepturi, precum și de a fi îndrumate către instituțiile care le pot sprijini.
23. Numărul naţional scurt 116111 se utilizează pentru serviciul “Linie de asistenţă telefonică pentru copii”. Serviciul oferă ajutor copiilor care au nevoie de îngrijire şi protecţie și îi pune în legătură cu diverse organizații și resurse.
231. Numărul naţional scurt 116117 se utilizează pentru ”Serviciul medical telefonic care nu intră în categoria cazurilor de urgență”. Serviciul direcționează apelurile către serviciile medicale adecvate pentru probleme urgente, dar care nu pun în pericol viața, în special, dar nu exclusiv, în afara programului normal de lucru, în zilele de repaus săptămînal și în timpul sărbătorilor legale.
24. Numărul naţional scurt 116123 se utilizează pentru serviciul “Linie de asistenţă telefonică care oferă sprijin psihologic”. Serviciul permite apelantului să beneficieze de o relație umană reală, în cadrul căruia este ascultat fără a fi judecat. Acesta oferă sprijin psihologic apelanților care suferă de singurătate, care se află într-o stare de criză psihologică sau care se gîndesc la suicid.
25. Numerele pentru reţele mobile virtuale (MVNO – Mobile Virtual Network Operator) din blocul “71000000 – 71999999” sînt utilizate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice furnizate la punctele mobile care nu deţin o licenţă de utilizare a frecvenţelor radio, dar furnizează servicii prin utilizarea unor elemente ale altor reţele publice mobile, în baza unor acorduri încheiate cu furnizorii acestor reţele.
26. Numerele din blocul “80000000 – 80099999”, sînt numere cu acces gratuit pentru apelant, indiferent de reţeaua din care este originat apelul şi sînt utilizate pentru terminarea apelurilor, fără a exista posibilitatea de originare a apelurilor.
27. Numerele din blocul “80800000 – 80899999”, sînt utilizate pentru acces la servicii cu cost partajat. În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul acestor numere, tariful perceput apelantului, în dependenţă de numerele utilizate, nu poate depăşi tariful unui apel local în interiorul reţelei locale sau naţional în interiorul reţelei naţionale, după caz.
28. Numerele din blocul “81400000 – 81499999” sînt utilizate pentru acces la diferite servicii de informaţii de interes general (transport auto, inclusiv taxi, aerian, feroviar, servicii medicale etc.). Pentru acces la aceste numere se aplică tariful apelului naţional către numerele geografice.
29. Numerele din blocul “82100000 – 82199999” sînt utilizate pentru acces la servicii de transmisiuni de date şi la Internet prin Dial-up.
30. Numerele din şirul de numere “9” sînt utilizate pentru servicii cu tarif special (Premium rate) după cum urmează:
1) blocul de numere “90000000 – 90089999” – servicii de conţinut de tip: divertisment, jocuri şi concursuri;
2) blocul de numere “90090000 – 90099999” – servicii de tip: televotare;
3) blocul de numere “90500000 – 90599999” – servicii de conţinut de tip: informaţii diverse (generale, de afaceri, de marketing etc.)
4) blocul de numere “90600000 – 90699999” – servicii de conţinut de tip: divertisment pentru adulţi.

 

Anexă
 
SCHEMA DE REPARTIZARE
A RESURSELOR DE NUMEROTARE
 
I – Numere naţionale
 
Prefix naţional
Coduri naţionale
de destinaţie (NDC)
/blocuri
de numere
Număr naţional semnificativ
Destinaţie
Aria de utilizare municipiu/raion
/naţională
Nr. max.
de cifre
Nr. min.
de cifre
1
2
3
4
5
6
00
Prefix internaţional
01
Rezervat pentru dezvoltări viitoare
02
Numere geografice pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe
0
20
 
 
Rezervă
 
0
210
8
 
Numere geografice
Grigoriopol
0
211-214
 
 
Rezervă
 
0
215
8
 
Numere geografice
Dubăsari
0
216
8
 
Numere geografice
Camenca
0
215-218
 
 
Rezervă
 
0
219
8
 
Numere geografice
Dnestrovsk
0
22
8
 
Numere geografice
Chişinău
0
230
8
 
Numere geografice
Soroca
0
231
8
 
Numere geografice
Bălţi
0
232-234
 
 
Rezervă
 
0
235
8
 
Numere geografice
Orhei
0
236
8
 
Numere geografice
Ungheni
0
237
8
 
Numere geografice
Străşeni
0
238-240
 
 
Rezervă
 
0
241
8
 
Numere geografice
Cimişlia
0
242
8
 
Numere geografice
Ştefan Vodă
0
243
8
 
Numere geografice
Căuşeni
0
244
8
 
Numere geografice
Călăraşi
0
245
 
 
Rezervă
 
0
246
8
 
Numere geografice
Edineţ
0
247
8
 
Numere geografice
Briceni
0
248
8
 
Numere geografice
Criuleni
0
249
8
 
Numere geografice
Glodeni
0
250
8
 
Numere geografice
Floreşti
0
251
8
 
Numere geografice
Donduşeni
0
252
8
 
Numere geografice
Drochia
0
253
 
 
Rezervă
 
0
254
8
 
Numere geografice
Rezina
0
255
 
 
Rezervă
 
0
256
8
 
Numere geografice
Rîşcani
0
257
 
 
Rezervă
 
0
258
8
 
Numere geografice
Teleneşti
0
259
8
 
Numere geografice
Făleşti
0
260-261
 
 
Rezervă
 
0
262
8
 
Numere geografice
Sîngerei
0
263
8
 
Numere geografice
Leova
0
264
8
 
Numere geografice
Nisporeni
0
265
8
 
Numere geografice
Anenii Noi
0
266-267
 
 
Rezervă
 
0
268
8
 
Numere geografice
Ialoveni
0
269
8
 
Numere geografice
Hînceşti
0
270
 
 
Rezervă
 
0
271
8
 
Numere geografice
Ocniţa
0
272
8
 
Numere geografice
Şoldăneşti
0
273
8
 
Numere geografice
Cantemir
0
274-290
 
 
Rezervă
 
0
291
8
 
Numere geografice
Ceadîr Lunga
0
292
 
 
Rezervă
 
0
293
8
 
Numere geografice
Vulcăneşti
0
294
8
 
Numere geografice
Taraclia
0
295-296
 
 
Rezervă
 
0
297
8
 
Numere geografice
Basarabeasca
0
298
8
 
Numere geografice
Comrat
0
299
8
 
Numere geografice
Cahul
03
Reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe şi numere independente de locaţie
0
30
8
 
Numere independente de locaţie
Naţională
0
310-319
 
 
Rezervă
 
0
32
8
 
Numere geografice
Chişinău
0
330
8
 
Numere geografice
Soroca
0
331
8
 
Numere geografice
Bălţi
0
332-334
 
 
Rezervă
 
0
335
8
 
Numere geografice
Orhei
0
336
8
 
Numere geografice
Ungheni
0
337
8
 
Numere geografice
Străşeni
0
338-340
 
 
Rezervă
 
0
341
8
 
Numere geografice
Cimişlia
0
342
8
 
Numere geografice
Ştefan-Vodă
0
343
8
 
Numere geografice
Căuşeni
0
344
8
 
Numere geografice
Călăraşi
0
345
 
 
Rezervă
 
0
346
8
 
Numere geografice
Edineţ
0
347
8
 
Numere geografice
Briceni
0
348
8
 
Numere geografice
Criuleni
0
349
8
 
Numere geografice
Glodeni
0
350
8
 
Numere geografice
Floreşti
0
351
8
 
Numere geografice
Donduşeni
0
352
8
 
Numere geografice
Drochia
0
353-355
 
 
Rezervă
 
0
356
8
 
Numere geografice
Rîşcani
0
357
 
 
Rezervă
 
0
358
8
 
Numere geografice
Teleneşti
0
359
8
 
Numere geografice
Făleşti
0
360-361
 
 
Rezervă
 
0
362
8
 
Numere geografice
Sîngerei
0
363
8
 
Numere geografice
Leova
0
364
8
 
Numere geografice
Nisporeni
0
365
8
 
Numere geografice
Anenii Noi
0
366-367
 
 
Rezervă
 
0
368
8
 
Numere geografice
Ialoveni
0
369
8
 
Numere geografice
Hînceşti
0
370
 
 
Rezervă
 
0
371
8
 
Numere geografice
Ocniţa
0
372
8
 
Numere geografice
Şoldăneşti
0
373
8
 
Numere geografice
Cantemir
0
374-379
 
 
Rezervă
 
0
38
8
 
Numere independente de locaţie
Naţională
0
390
 
 
Rezervă
 
0
391
8
 
Numere geografice
Ceadîr-Lunga
0
392
 
 
Rezervă
 
0
393
8
 
Numere geografice
Vulcăneşti
0
394
8
 
Numere geografice
Taraclia
0
395-396
 
 
Rezervă
 
0
397
8
 
Numere geografice
Basarabeasca
0
398
8
 
Numere geografice
Comrat
0
399
8
 
Numere geografice
Cahul
04
Rezervat pentru dezvoltări viitoare
05
Numere geografice pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe
0
500-532
 
 
Rezervă
 
0
533
8
 
Numere geografice
Tiraspol
0
534-551
 
 
Rezervă
 
0
552
8
 
Numere geografice
Bender
0
553-554
 
 
Rezervă
 
0
555
8
 
Numere geografice
Rîbniţa
0
556
 
 
Rezervă
 
0
557
8
 
Numere geografice
Slobozia
0
558-599
 
 
Rezervă
 
06
Numere nongeografice pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile
0
60-69
8
 
Telefonie celulară mobilă
Naţională
07
Numere nongeografice pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice
0
70
 
 
Rezervă
 
0
71
8
 
Numere pentru furnizorii de reţele mobile virtuale (MVNO)
Naţională
0
72-75
 
 
Rezervă
 
0
76-79
8
 
Telefonie celulară mobilă
Naţională
08
Numere nongeografice pentru servicii
0
80000000-80059999
8
 
Numere cu acces gratuit pentru apelant (Freephone)
Naţională
0
80060000-80069999
8
 
International Freephone Service
Naţională
0
80070000-80099999
8
 
Numere cu acces gratuit pentru apelant (Freephone)
Naţională
0
801-802
 
 
Rezervă
 
0
803
8
 
Numere de acces universal
Naţională
0
804-807
 
 
Rezervă
 
0
80800000-80849999
8
 
Numere pentru servicii cu cost partajat (tarif local pentru apelant în interiorul reţelei)
Naţională
0
80850000-80899999
8
 
Numere pentru servicii cu cost partajat (tarif naţional pentru apelant în interiorul reţelei)
Naţională
0
809-813
 
 
Rezervă
 
0
814
8
 
Numere pentru servicii transport
Naţională
0
815-820
 
 
Rezervă
 
0
821
8
 
Numere de acces la servicii de transmisiuni de date şi la Internet
Naţională
0
822-829
 
 
Rezervă
 
0
83-89
 
 
Rezervă
 
09
Numere nongeografice pentru servicii cu tarif special (Premium rate)
0
90000000-90089999
8
 
Divertisment, jocuri, concursuri şi servicii destinate minorilor
Naţională
0
90090000-90099999
8
 
Televotare
Naţională
0
901-904
 
 
Rezervă
 
0
905
8
 
Informaţii diverse (generale, de afaceri, de marketing etc.)
Naţională
0
906
8
 
Divertisment adulţi
Naţională
0
907-909
 
 
Rezervă
 
0
91-99
 
 
Rezervă
 


Planul a fost modificat prin Ordinul Ministerului Tehnologie Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 15 din 14.03.2017, în vigoare 19.05.2017.
  P
lanul a fost modificat prin Ordinul Ministerului Tehnologie Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 57 din 02.07.2014, în vigoare 25.07.2014.
  Planul a fost modificat prin Ordinul Ministerului Tehnologie Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 103 din 12.11.2012, în vigoare 07.12.2012.

  Planul a fost modificat prin Ordinul Ministerului Tehnologie Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 93 din 25.11.2011, în vigoare 31.03.2012.
  Planul a fost modificat prin Ordinul Ministerului Tehnologie Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 107 din 20.12.2010, în vigoare 31.12.2010.
  Planul a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologie Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 15 din 04.03.2010, în vigoare 21.05.2010.

Ultima actualizare: 25/05/2017