Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Condiţii speciale de licenţă

Condiţii speciale de licenţă privind utilizarea numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium rate în reţelele de comunicaţii electronice

Condiţii speciale de licenţă privind utilizarea numerelor cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice

 

 

Aprobate prin Hotărîrea
Consiliului de Administraţie al ANRCETI
nr. 81 din 17 aprilie 2009

CONDIŢII SPECIALE DE LICENŢĂ
privind utilizarea numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium rate
în reţelele de comunicaţii electronice

I. Dispoziţii generale

1. Prezentele condiţii speciale de licenţă sunt elaborate în conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice, nr.241-XVI din 15.11.2007, Planul Naţional de Numerotare (PNN), aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.15 din 4 martie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.298), cu modificările şi completările ulterioare).

2. În sensul prezentelor condiţii speciale de licenţă următoarele noţiuni se definesc după cum urmează:

Numere pentru servicii cu tarif special Premium rate - numere nongeografice care asigură accesul la servicii de conţinut, la tarife mai mari decât cele aferente apelurilor naţionale, iar tariful perceput este partajat între furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice şi un terţ (prestator de servicii de conţinut).

Servicii de conţinut - servicii de tip: consultaţii, concursuri, jocuri interactive, televoting, felicitări în direct, diferite tipuri de informaţii (generale, ştiri, de afaceri, de marketing, cursul valutar, meteo pronosticuri, ora exactă, oferte de muncă sau de altă natură) etc.

Prestator de servicii de conţinut - orice furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau orice terţ persoană juridică sau fizică care utilizează numere pentru serviciu cu tarif special Premium rate în scopul furnizării serviciilor de conţinut prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice.

3. În cuprinsul prezentelor condiții speciale de licență sunt, de asemenea, aplicabile noțiuni nedefinite, care au înțelesul acordat prin Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 și Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției nr. 58 din 21 decembrie 2010.
[Pct.3 modificat prin Hot. ANRCETI nr.53 din 04.12.2014]

II. Autoritatea licenţei

4. Titularul licenţei, este autorizat să utilizeze numerele pentru serviciile cu tarif special Premium rate în reţelele publice de comunicaţii electronice, (în continuare numere Premium rate), atribuite de către Agenţie din PNN în scopul furnizării accesului la serviciile de conţinut. Titularul licenţei are dreptul să blocheze accesul la numerele Premium rate pentru utilizatorii aflaţi în afara Republicii Moldova şi/sau pentru utilizatorii aflaţi în „roaming”.

5. Titularul licenţei este autorizat să utilizeze numerele Premium rate pentru furnizarea serviciilor proprii de conţinut sau să le transmită prestatorilor serviciilor de conţinut pentru furnizarea serviciilor de conţinut doar de la echipamente terminale (servere sau alte echipamente similare) amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.
[Pct.5 modificat prin Hot. ANRCETI nr.40 din 11.10.2012]

III. Condiţii şi obligaţii de utilizare a numerelor Premium rate care revin titularului licenţei

6. Titularul licenţei are următoarele obligaţii:

a) să întreprindă acţiuni necesare pentru a se asigura că numerele care i-au fost atribuite de către Agenţie, sunt utilizate în conformitate cu prezentele condiţii speciale şi condiţiile generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de numerotare, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a Agenţiei nr. 38 din 08.12.2008 cu respectarea PNN, a altor reglementări specifice emise de Agenţie;
b) să deţină platforma de reţea inteligentă;
c) să asigure accesul spre numerele Premium rate de pe teritoriul Republicii Moldova conform formatului prevăzut în PNN;
[Pct.6 lit. c) modificată prin Hot. ANRCETI nr. 53 din 04.12.2014]
d) să deschidă, la cerere, accesul spre numerele Premium rate pentru orice alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, astfel încât să fie asigurată posibilitatea utilizatorilor finali ai altor reţele de a beneficia de serviciile de conţinut;
e) să realizeze o evidenţă detaliată privind utilizarea numerelor atribuite prin licenţă, în scopul furnizării către Agenţie a informaţiei în acest sens;
f) să nu utilizeze numerele pentru furnizarea altor servicii de comunicaţii electronice publice, inclusiv pentru efectuarea unor apeluri internaţionale;
g) să asigure protecţia datelor cu caracter personal în condiţiile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.
[Pct.6 lit. g) modificată prin Hot. ANRCETI nr. 05 din 19.02.2014]
h) să nu utilizeze numere Premium rate în CLIP (Calling line identification presentation - prezentarea identităţii apelantului).
[Pct.6 completat cu lit. h) prin Hot. ANRCETI nr.40 din 11.10.2012]

IV. Condiţii şi obligaţii care revin titularului licenţei în cazul în care acesta furnizează servicii proprii de conţinut

7. Titularul licenţei are următoarele obligaţii de informare prealabilă a utilizatorului final/apelantului:

a) să informeze gratuit, în prealabil furnizării efective a serviciului, utilizatorul final/apelant prin telefon şi/sau prin alte mijloace de informare publică despre serviciul de conţinut furnizat şi condiţiile de furnizare a acestui serviciu;
b) să întreprindă acţiunile necesare pentru asigurarea, în condiţiile Legii privind protecţia consumatorilor, nr.105 din 13.03.2003 a dreptului utilizatorului final/apelantului în vederea informării complete, corecte şi precise despre serviciile de conţinut furnizate;
c) să stabilească o perioada de informare prealabilă gratuită, care nu va fi mai mică decât timpul efectiv necesar pentru informarea deplină a apelantului vizând serviciul furnizat;
d) să separe perioada de informare prealabilă gratuită de perioada taxabilă a serviciului de conţinut prin semnalmente sonore distincte;
e) să difuzeze informarea prealabilă gratuită în limba de stat şi, la necesitate, în alte limbi.

8. Informarea prealabilă gratuită va include, dar nu se va limita la următoarele:

a) denumirea prestatorului serviciului de conţinut;
b) tipul serviciul accesat furnizat;
c) tariful unui apel sau unui minut.

9. Titularul licenţei va asigura, în cazul existenţei posibilităţilor tehnice şi la cererea abonatului, blocarea gratuită a accesului la numerele Premium rate.

10. Titularul licenţei are obligaţia să limiteze la 10 minute perioada furnizării serviciului de conţinut.

11. Titularul licenţei are obligaţia de a respecta cerinţele faţă de conţinut stabilite prin: Legea securităţii statului, nr.618-XIII din 31.10.1995, Codul audiovizualului, nr.260-XVI, 27.07.2006, Legea cu privire la publicitate, nr.1227 - XIII din 27.06.97, prin alte acte legislative în vigoare şi să deţină autorizaţiile respective ce ţin de reglementarea conţinutului informaţiei. Întru respectarea acestor cerinţe se interzice:
a) difuzarea informaţiei care conţine orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, persoană etc.;
b) difuzarea informaţiei care conţine orice formă de încălcare a securităţii statului;
c) difuzarea informaţiei care poate afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special care cheamă la violenţă sau limbaj licenţios;
d) publicitatea care încalcă prevederile Legii cu privire la publicitate;
e) publicitatea pentru produsele farmaceutice şi tratamentele medicale pentru care este necesară o prescripţie medicală, pentru ţigări sau pentru alte produse din tutun;
f) difuzarea oricărei alte informaţii restricţionate conform prevederilor legislaţiei sau reglementărilor aplicabile în domeniul audiovizualului şi a legislaţiei privind securitatea statului, publicităţii etc.

12. În cazul furnizării serviciilor de tip: „Felicitări în direct”, „Concursuri interactive” organizate de posturile de televiziune şi radiodifuziune autorizate pentru televotare (televoting), titularul licenţei are obligaţia de a afişa informaţia prevăzută la pct.8. periodic, în intervale de maxim 10 minute, la ecranul televizorului sau expusă prin anunţuri publicitare pe toată durata desfăşurării concursului sau programului etc., şi este în drept să taxeze apelul telefonic din prima secundă sau sa aplice o altă modalitate de taxare.

13. În cazul furnizării serviciilor cu o durată de până la 30 secunde, titularul licenţei are obligaţia să expună informaţia prevăzută la pct.8. prin anunţuri publicitare, prin alte mijloace de informare în masă şi este în drept să taxeze apelul telefonic din prima secundă sau sa aplice o altă modalitate de taxare.

V. Condiţii şi obligaţii care revin titularului licenţei în cazul transmiterii numărului Premium rate spre utilizare unui alt prestator de servicii de conţinut

14. În cazul transmiterii numerelor Premium rate altor prestatori de servicii de conţinut, titularul licenţei are obligaţia să includă condiţiile şi cerinţele prevăzute la punctele 7 - 13 în contractele încheiate cu prestatorii serviciilor de conţinut.

VI. Responsabilități

15. Nerespectarea prezentelor condiţii speciale de licenţă, a legislaţiei aplicabile serviciilor furnizate, conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

VII. Dispoziţii finale

16. Prezentele condiţii speciale de licenţă se interpretează de către Agenţie şi se aplică în conformitate cu legislaţia şi reglementările din Republicii Moldova. Orice caz de neînţelegere a drepturilor şi obligaţiilor stabilite în prezentele condiţii speciale va fi soluţionat, în corespundere cu legislaţia şi reglementările în vigoare, în instanţele de judecată ale Republicii Moldova.

17. Prezentele condiţiile speciale de licenţă sunt considerate limitative şi obligatorii, minimale sau maximale, după caz.

18. Prezentele condiţii de licenţă se completează de drept cu condiţiile generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de numerotare, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a Agenţiei nr.38 din 08.12.2008 şi cu dispoziţiile legale în vigoare ale altor acte aferente serviciilor furnizate.

19. Prezentele condiţii de licenţă pot fi modificate şi completate, de către Agenţie în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare.

 

 sus
 

 

Aprobate prin Hotărîrea
Consiliului de Administraţie al ANRCETI
nr. 80 din 17 aprilie 2009

CONDIŢII SPECIALE DE LICENŢĂ
privind utilizarea numerelor cu acces gratuit pentru apelant Freephone
în reţelele publice de comunicaţii electronice

I. Dispoziţii generale

1. Prezentele condiţii speciale de licenţă sunt elaborate în conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, Planul Naţional de Numerotare (PNN), aprobat prin ordinul Ministrului Transporturilor şi Comunicaţiilor nr.72 din 08.04.2003 şi Regulamentul cu privire la administrarea şi gestionarea PNN, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (Agenţia) nr.25 din 03.11.2008.

II. Autoritatea licenţei

2. Titularul licenţei este autorizat să utilizeze numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone, în continuare numere Freephone, în reţelele publice de comunicaţii electronice, atribuite de către Agenţie furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice.

3. Titularul licenţei este autorizat să utilizeze numerele Freephone, în calitate de utilizator final, pentru asigurarea accesului apelantului sau de a le transmite, în bază de contract terţilor utilizatori finali, pentru asigurarea accesului gratuit la numerele Freephone, de la puncte terminale de pe teritoriul Republicii Moldova.

III. Condiţii şi obligaţii de utilizare a numerelor Freephone care revin titularului licenţei

4. Titularul licenţei are următoarele obligaţii:
a) să întreprindă acţiuni necesare pentru a se asigura că accesul la numerele Freephone are scopul utilizării finale şi nu este intenţionat să furnizeze alte servicii de comunicaţii electronice;
b) să realizeze o evidenţă detaliată privind utilizarea numerelor Freephone, astfel încât să furnizeze către Agenţie informaţiile solicitate de aceasta în exercitarea atribuţiilor legale;
c) să întreprindă acţiuni necesare pentru a se asigura că numerele care i-au fost atribuite sunt utilizate în conformitate cu prezentele condiţii speciale şi condiţiile generale pentru utilizarea resurselor de numerotare, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.38 din 08.12.2008 şi în conformitate cu PNN, precum şi cu alte reglementări specifice emise de către Agenţie;
d) să asigure accesul spre numerele Freephone din reţelele de comunicaţii electronice prin utilizarea prefixului „0”.
e) să asigure accesul din afara ţării la numerele Freephone din PNN al Republicii Moldova, în baza acordurilor încheiate cu furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice din alte ţări, cu respectarea Recomandării UIT-T E.152.

5. Titularul licenţei are obligaţia să utilizeze numerele Freephone numai pentru terminarea apelurilor, fără a exista posibilitatea originării de apeluri locale, naţionale sau internaţionale de la numerele respective.

6. Titularul licenţei are obligaţia să deschidă accesul spre numerele Freephone pentru orice alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, astfel încât să fie asigurat accesul gratuit utilizatorilor finali la aceste numere.

7. În cazul cînd numărul a fost transmis unui terţ, titularul licenţei va întreprinde acţiunile respective pentru a se asigura că sunt respectate următoarele obligaţii cu privire la numerele care le-au fost transmise:
• obligaţia de a utiliza numerele Freephone atribuite doar în formatul în care le-au fost atribuite;
• obligaţia de a utiliza numerele Freephone numai pentru serviciile pentru care le-au fost atribuite;
• obligaţia de a nu retransmite numerele Freephone.

VI. RESPONSABILITĂŢI

8. Nerespectarea prezentelor condiţii speciale de licenţă, a legislaţiei aplicabile serviciilor furnizate, conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

VII. DISPOZIŢII FINALE

9. Prezentele condiţii speciale de licenţă se interpretează de către Agenţie şi se aplică în conformitate cu legislaţia şi reglementările Republicii Moldova. Orice caz de neînţelegere a drepturilor şi obligaţiilor stabilite în prezentele condiţii speciale va fi soluţionat în corespundere cu legislaţia şi reglementările în vigoare în instanţele de judecată ale Republicii Moldova.

10. Prezentele condiţiile speciale de licenţă sunt considerate limitative şi obligatorii, minimale sau maximale, după caz.

11. Prezentele condiţii de licenţă se completează de drept cu condiţiile generale pentru utilizarea resurselor de numerotare, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie a Agenţiei nr.38 din 08.12.2008 şi cu dispoziţiile legale în vigoare ale altor acte aferente serviciilor furnizate.

12. Prezentele condiţii de licenţă pot fi modificate şi completate, de către Agenţie în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare.

sus

 

Ultima actualizare: 4/02/2016