Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Mai, 2024

Autorizarea generală

1. Cadrul general de reglementare şi procedura de avizare şi autorizare a furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice în scopul obţinerii drepturilor de desfăşurare a activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova

Tabel             

Scop

Cadru normativ

Documente depuse de către solicitant
(cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor)

Autorități înștiințate în scopul avizării

Desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice în zona de frontieră, la intersecția liniei frontierei de stat pe uscat sau pe apele de frontieră

Legea comunicaţiilor electronice 241 din 15.11.2007

Legea cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova nr. 215 din 4 noiembrie 2011

Legea privind calitatea în construcţii, Nr.721-VII din 02.02.1996;

Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr. 835 din 17.05.1996;

Legea privind protecţia mediului înconjurător nr. 1515 din 16.06.1993;

Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.974 din 12.08.2008;

Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice;

Condiţii specifice aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.19 din 13.02.2009.

Notificarea adiţională
însoțită de următoarele documente:
1) pentru lucrări de instalare:
-fișa de descriere abstractă a rețelei proiectate;
-copiile de pe contractele încheiate cu proprietarul funciar sau cu proprietarul de bun imobil ori de pe hotărârea irevocabilă a instanței de judecată;
-proiectul rețelei de comunicații electronice care trece prin zona de frontieră, verificat și expertizat în condițiile legislației privind calitatea în construcții, și coordonatele în sistemul de coordonate MOLDREF 99 ale zonei de efectuare a lucrărilor;
-copia certificatului de urbanism pentru proiectare;
-copia autorizației de construire;
2) pentru lucrări de operare, gestionare și/sau de mentenanță:
-fișa de descriere abstractă a rețelei instalate;
-schema rețelei de comunicații electronice instalate în zona de frontieră, însoțită de o descriere analitică, cu indicarea echipamentelor și a cablurilor utilizate, a adreselor și a coordonatelor în sistemul de coordonate MOLDREF 99 ale amplasării acestora;
-copiile de pe procesele-verbale de recepție la finalizarea lucrărilor de instalare, întocmite în conformitate cu prevederile legislației;
3) pentru lucrări de lichidare a propriei rețele de comunicații electronice instalate în zona de frontieră:
– declarația pe propria răspundere privind luarea măsurilor necesare în scopul asigurării calității și continuității serviciilor de comunicații electronice furnizate utilizatorilor finali în legătură cu ulterioara lichidare a rețelei respective.

ANRCETI înștiințează instituțiile/ autoritățile în vederea verificării corespunderii condițiilor prevăzute de legislație pentru tipul de lucrări notificat.
- Serviciul de Informaţie şi Securitate;
- Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
- Inspectoratul pentru Protecția Mediulu;
- Autorităţile administraţiei publice locale în zona respectivă.
În cel mult 10 zile lucrătoare de la data înștiințării, instituțiile/autoritățile menționate vor transmite Agenției copiile de pe avizele privind rezultatele verificării efectuate.

Activităţile de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova se desfăşoară de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi în condiţiile Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice.

Notă. Notă: Agenția, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, va transmite solicitantului Declarația Informativă-Tip privind realizarea notificării lucrărilor specificate sau, după caz, va informa solicitantul despre imposibilitatea realizării notificării din cauzele prevăzute în avizele instituțiilor/autorităților privind rezultatele verificării efectuate.

Notificarea nu este considerată realizată decât dacă au fost îndeplinite toate cerinţele legale privind transmiterea, forma şi conţinutul său.

Informaţii suplimentare: Marina Ursu, tel. 022 251 319, e-mail: marina.ursu@anrceti.md

Ultima actualizare: 17/04/2024