Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Septembrie, 2021

Autorizarea generală

1. Cadrul general de reglementare şi procedura de avizare şi autorizare a furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice în scopul obţinerii drepturilor de desfăşurare a activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova.

Tabel             

Scopul

Cadrul reglementar

Documentele depuse de solicitant la Agenţie

Autoritatea care eliberează actul respectiv

Desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova

Legea comunicaţiilor electronice 241 din 15.11.2007;

Legea cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova nr.215 din 4 noiembrie 2011;

Legea privind calitatea în construcţii, Nr.721-VII din 02.02.1996;

Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr. 835 din 17.05.1996;

Legea privind protecţia mediului înconjurător nr.1515 din 16.06.1993;

Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.974 din 12.08.2008;

Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice;

Condiţii specifice aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.19 din 13.02.2009.

Notificarea adiţională

Fişa de descriere abstractă a reţelei

Copiile contractelor încheiate cu proprietarii funciari sau cu cel de imobil sau, după caz, hotărîrii instanţei de judecată

Copia avizului Serviciului de Informaţii şi Securitate 

Copia avizului Inspectoratului Ecologic de Stat

Copia avizului Departamentului Poliției de Frontieră
 
 
Copia avizului Serviciului Vamal
 
 
Certificatul de urbanism şi autorizaţiei de construire

 
 
Schema reţelei de comunicaţii
electronice care trece prin zona de frontieră şi coordonatele geografice ale zonei efectuării lucrărilor
 
Avizul experţilor la capitolele proiectului unic referitoare la reţelele de comunicaţii electronice, în cazul proiectării reţelelor de comunicaţii electronice în cadrul unui proiect unic cu alte reţele de infrastructură

 

Se completează de solicitant

Se completează de solicitant

Proprietarii funciari sau de imobil, sau după caz instanţa de judecată
 
 
 
Serviciul de Informaţie şi Securitate (formularul tip al cererii)

Inspectoratul Ecologic de Stat
(formularul tip al cererii)

Departamentul Poliției de Frontieră
(formularul tip al cererii)

Serviciul Vamal
(formularul tip al cererii)

Autorităţile administraţiei publice locale pe al căror teritoriu se preconizează desfăşurarea activităţii

Se elaborează de solicitant
 
 
 
 
Experţi

 

 

Activităţile de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova se desfăşoară de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi în condiţiile Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice.

În acest sens furnizorii au obligaţia să transmită la Agenţie o notificare adiţională însoţită de documentele menţionate mai jos şi a avizelor organelor coordonatoare. Avizele se eliberează de organele coordonatoare,în termen de 10 zile, în baza cererilor depuse însoţite de doumentele îndicate în cerere. 

Notă. Agenţia, în cel mult 7 zile de la data realizării notificării eliberează Declaraţia informativă-adiţională ce confirmă dreptul desfăşurării activităţilor menţionate în Declaraţie.
Transmiterea notificării şi a documentelor respective se poate efectua către sediul Agenţiei numai în unul din următoarele moduri:
1) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului ori al furnizorului, sub luare de semnătură;
2) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire;

Este considerată dată a transmiterii, după caz, data aplicării semnăturii persoanei responsabile a Agenţiei prin care se confirmă depunerea notificării sau cererii, data confirmării primirii prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.
Notificarea nu este considerată realizată decât dacă au fost îndeplinite toate cerinţele legale privind transmiterea, forma şi conţinutul său.

Informaţii suplimentare: Aliona Morari, tel. 022 251 315, e-mail: aliona.morari@anrceti.md

Ultima actualizare: 11/02/2020