Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Mai, 2024

Proiecte de asistenţă tehnică

Proiectul de asistenţă tehnică BERD (2009 - 2011)

Proiectul de asistenţă tehnică „Dezvoltarea reglementărilor în comunicaţii”, oferit ANRCETI de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) s-a desfăşurat în perioada octombrie 2009 – octombrie 2011. El a fost acordat de BERD la solicitarea Guvernului R. Moldova pentru a oferi ANRCETI asistenţă tehnică la implementarea Legii comunicaţiilor electronice şi armonizarea practicilor naţionale de reglementare a acestui domeniu cu normele şi standardele Uniunii Europene (UE).

BERD a aprobat proiectul în octombrie 2008, iar în august 2009 a desemnat, în urma unui concurs internaţional, drept executor al acestuia compania de consultanţă Great Village International Consultants (GVIC). Ea a realizat proiectul împreună cu altele trei companii internaţionale: Incyte Consulting, Development Dynamics (DDL), McLean Foster&Co. şi cu compania moldovenească Levintsa&Associets. În cadrul proiectului au activat 12 experţi internaţionali.

Proiectul a avut drept scop acordarea asistenţei necesare ANRCETI şi Guvernului R. Moldova pentru implementarea deplină a unui cadru de reglementare modern, transparent, previzibil şi favorabil pentru investitori în conformitate cu cerinţele UE în acest domeniu şi pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale ANRCETI.

El a fost axat, în principal, pe trei direcţii de activitate: (i) instruirea angajaţilor ANRCETI şi ai companiilor de telecomunicaţii în probleme de teorie şi practică a reglementării comunicaţiilor electronice în conformitate cu normele UE; ii) acordarea asistenţei practice pentru efectuarea analizelor de piaţă şi aplicarea mecanismului de reglementare preventivă a activităţii furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţă; iii) dezvoltarea noilor reglementări pentru punerea în aplicare a Legii comunicaţiilor electronice, intrată în vigoare în martie 2008.

În doi ani consultanţii proiectului au susţinut la Chişinău un program amplu de instruire pentru angajaţii ANRCETI şi specialiştii companiilor autohtone de telecomunicaţii în probleme de importanţă majoră pentru dezvoltarea pieţelor de comunicaţii electronice din R. Moldova. În cadrul acestui program au fost susţinute 20 de seminare şi traininguri cu o durată totală de 32 de zile de instruire.

În acest răstimp consultanţii proiectului au efectuat 26 de misiuni la Chişinău, fiecare având o durată de 3 - 5 zile. În cadrul misiunilor, consultanţii au oferit asistenţă practică şi expertize pentru specialiştii ANRCETI în multiple probleme, printre care remarcăm următoarele:
• analiza pieţelor relevante, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste pieţe, impunerea obligaţiilor preventive speciale acestor furnizori;
• aplicarea evidenţei contabile separate;
• elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare şi acces în baza LRIC;
• reglementarea interconectării şi a ofertelor de referinţă pentru interconectare;
• reglementarea accesului la bucla locală şi a ofertelor de referinţă pentru accesul la bucla locală;
• elaborarea obligaţiilor pentru serviciul universal.

Graţie instruirii şi asistenţei oferite de experţi angajaţii cu funcţii de reglementare ai ANRCETI au învăţat cele mai bune practici europene pentru efectuarea analizelor de piaţă, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţă, stabilirea obligaţiilor speciale preventive faţă de aceştia, elaborarea modelelor de costuri pentru serviciile de interconectare şi acces, elemente care au o importanţă deosebită pentru stadiul actual al reglementării pieţelor de comunicaţii electronice.

În cadrul proiectului, consultanţii acestuia în comun cu specialiştii cu funcţii de reglementare ai ANRCETI, au supus analizei actele de reglementare în vigoare, au elaborat amendamente şi recomandări în vederea revizuirii acestora. Enumerăm câteva din proiectele elaborate:
• Regulamentul privind accesul necondiţionat la bucla locală însoţit de recomandări cu privire la finalizarea, consultarea, explicarea, adoptarea şi implementare acestuia;
• Regulamentul privind portabilitatea numerelor;
• modelul Ofertei de referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală şi calculele estimative a tarifelor pentru accesul la bucla locală;
• modificarea Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice.

Totodată, experţii din cadrul proiectului au elaborat şi prezentat Raportul privind îmbunătăţirea aspectelor instituţionale şi a cooperării în domeniul gestionării spectrului de frecvenţe radio în R. Moldova: evaluare independentă, raport care include recomandări privind necesitatea operării schimbărilor în sistemul de licenţiere a frecvenţelor radio. Raportul a fost remis, pentru informare şi luarea deciziilor de rigoare, autorităţilor centrale de rigoare.

În decursul derulării proiectului, consultanţii acestuia au examinat aspectele legislaţiei care reglementează sectorul comunicaţiilor electronice din R. Moldova, actele legislative, primare şi secundare, cu impact asupra acestui sector, inclusiv legislaţia de protecţie a concurenţei, legislaţia administrativă, fiscală, vamală, după care au elaborat analiza situaţiei şi recomandări pentru modificarea legislaţiei naţionale în scopul ajustării acesteia la cadrul de reglementare al UE.

În baza acestor recomandări au fost elaborate proiectul unei noi redacţii a Legii comunicaţiilor electronice şi proiectul de modificare şi completarea unor legi relevante pentru sectorul TIC. După încheierea consultărilor cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, noua redacţie a Legii comunicaţiilor electronice va fi prezentată pentru examinare Guvernului şi ulterior Parlamentului.

Rezultatele proiectului arată că obiectivele pe care şi le-au propus părţile implicate în derularea lui au fost atinse. ANRCETI consideră că proiectul a fost binevenit şi util atât pentru autoritatea de reglementare, cât şi pentru „jucătorii” de pe piaţa autohtonă de telecomunicaţii. Acesta a contribuit la eficientizarea activităţii ANRCETI, sporirea capacităţilor de reglementare a acesteia, precum şi la stimularea dezvoltării pieţei de comunicaţii electronice din R. Moldova.

Ultima actualizare: 23/07/2013