Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Regulamentul ANRCETI

 


 

H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii

Electronice şi Tehnologia Informaţiei

 

nr. 643  din  17.12.2019

 

Monitorul Oficial nr.388-392/1008 din 27.12.2019

 

* * *

În temeiul art.8 alin.(7) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679), cu modificările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (se anexează).

2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.905/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917).

 

PRIM-MINISTRU

Ion CHICU

 

 

Contrasemnează:

 

Ministrul economiei şi infrastructurii

Anatol Usatîi

 

 

Nr.643. Chişinău, 17 decembrie 2019.

 

 

 

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

nr.643 din 17 decembrie 2019

 

REGULAMENT

cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare

în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcţiile şi drepturile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare – Agenţie), precum şi modul de organizare a activităţii acesteia.

2. Agenţia este autoritate publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor poştale şi tehnologiei informaţiei, are statut de persoană juridică cu buget autonom, fiind independentă de furnizorii de reţele şi/sau servicii, de producătorii de echipamente de comunicaţii electronice, de operatorii poştali, precum şi de Guvern (cu excepţia cazurilor prevăzute la art.8 alin.(7), art.9 alin.(1) lit.d) şi art.11 alin.(3) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007).

3. Agenţia dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, de bilanţ propriu, de conturi în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor, de mijloace financiare şi materiale.

4. În domeniile sale de activitate, Agenţia colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organismele internaţionale.

5. În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Agenţia poate beneficia de servicii de consultanţă, de studii şi asistenţă de specialitate din ţară sau din străinătate, poate încheia acorduri de colaborare cu alte autorităţi, precum şi poate beneficia de programe de formare şi perfecţionare profesională pentru personalul său.

 

Capitolul II

MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE,

FUNCŢIILE, ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI

6. Agenţia reglementează activitatea în domeniile comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor poştale şi tehnologiei informaţiei, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare şi supraveghează respectarea legislaţiei în domeniile gestionate de către furnizorii de pe pieţele de comunicaţii electronice şi de servicii poştale, precum şi protejează interesele legitime şi drepturile utilizatorilor finali de comunicaţii electronice şi servicii poştale, prin promovarea concurenţei pe aceste pieţe, asigurarea utilizării eficiente a resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiilor.

7. Agenţia realizează funcţiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:

1) comunicaţiile electronice şi tehnologia informaţiei;

2) comunicaţiile poştale.

8. În conformitate cu domeniile de activitate stabilite la pct.8, Agenţia realizează următoarele funcţii:

1) în domeniile comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei:

a) funcţiile stabilite în Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007;

b) funcţiile stabilite în Legea nr.28/2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice;

c) funcţiile stabilite în Legea nr.7/2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare;

d) funcţiile stabilite în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186/2008;

2) în domeniul comunicaţiilor poştale:

a) funcţiile stabilite în Legea comunicaţiilor poştale nr.36/2016;

b) funcţiile stabilite în Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

9. În vederea executării misiunii şi funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii:

1) asigură, în limitele posibilităţilor tehnice, condiţii egale de acces la reţelele de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată pentru toţi utilizatorii, precum şi garantează accesul liber la transmiterea informaţiilor prin reţelele de comunicaţii electronice publice, indiferent de tipul lor de proprietate;

2) promovează concurenţa în furnizarea reţelelor, a infrastructurii asociate şi a serviciilor de comunicaţii electronice prin încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi promovarea inovaţiei, asigură neutralitatea reglementărilor sale din punctul de vedere al tehnologiei aplicate;

3) asigură punerea în sarcina furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă a unor cerinţe obligatorii ce ţin de asigurarea interconectării reţelelor şi accesului la reţelele şi/sau serviciile de comunicaţii electronice sau de protecţia utilizatorilor;

4) desemnează furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă;

5) reglementează tarifele şi preţurile aplicate în cadrul reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;

6) reglementează, gestionează şi atribuie contra plată resursele de numerotare;

7) stabileşte principiile şi regulile de interconectare a reţelelor şi de acces la reţele şi/sau servicii;

8) stabileşte principiile şi regulile de utilizare a reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu poştal universal;

9) identifică pieţele relevante, efectuează analize de piaţă în situaţiile în care acestea sînt obligatorii şi elaborează reglementări pentru efectuarea analizelor de piaţă;

10) adoptă hotărîri şi decizii conform competenţelor funcţionale;

11) elaborează şi înaintează organului central de specialitate planul naţional de numerotare pentru aprobare;

12) elaborează şi aprobă regulamentul cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior.md;

13) monitorizează gestionarea domeniului de nivel superior.md;

14) elaborează şi aprobă, cu consultarea prealabilă a Consiliului Concurenţei, metodologia de stabilire a preţurilor sau a tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă, furnizate utilizatorilor finali de către furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa relevantă;

15) elaborează metodologia de calculare a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, pe care o supune consultării publice şi o înaintează Guvernului pentru aprobare;

16) elaborează şi aprobă metodologia de măsurare şi evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile celulare terestre;

17) elaborează şi aprobă metodologia de stabilire a tarifelor din sfera serviciului poştal universal;

18) elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare reglementările privind mecanismul de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal;

19) aprobă, cu consultarea Guvernului, tarifele pentru serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului, furnizate utilizatorilor finali persoane fizice de către furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa de telefonie fixă relevantă;

20) aprobă, în mod transparent şi public, tarifele pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal, precum şi tarifele aplicate pentru utilizarea reţelei poştale publice;

21) eliberează, suspendă, retrage licenţele în domeniul comunicaţiilor electronice, precum şi elaborează şi modifică condiţiile speciale de licenţă;

22) implementează regimul de autorizare generală stabilit prin Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007 şi Legea comunicaţiilor poştale nr.36/2016;

23) eliberează certificate de examinare pentru serviciul de radioamator;

24) creează şi gestionează fondul serviciului universal;

25) gestionează baza de date ce include condiţiile de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv condiţiile de utilizare partajată a infrastructurii fizice, precum şi entităţile responsabile de acordarea dreptului de acces şi/sau de utilizare partajată;

26) supraveghează piaţa în domeniul reglementat (echipamente radio) conform prevederilor Legii nr.7/2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare;

27) efectuează monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor de comunicaţii electronice şi poştale;

28) monitorizează şi verifică aplicarea actelor normative în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;

29) aprobă procedura de examinare a reclamaţiilor utilizatorilor, elaborată de către furnizorul de servicii poştale;

30) efectuează controlul îndeplinirii obligaţiilor ex ante impuse furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă;

31) efectuează controlul mijloacelor radioelectronice care emit unde electromagnetice şi sînt preconizate pentru scopuri civile şi al conformităţii echipamentelor de comunicaţii electronice plasate pe piaţa internă şi/sau puse în funcţiune cu cerinţele esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile;

32) exercită controlul performanţelor serviciului poştal universal şi controlul respectării standardelor de calitate ale serviciilor prestate, cu publicarea pe pagina sa web a rapoartelor privind rezultatele controlului cel puţin o dată pe an;

33) efectuează controlul de stat al respectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii unităţilor de producere şi prestări servicii în domeniul comunicaţiilor electronice;

34) examinează şi soluţionează litigiile în domeniile de competenţă, în conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007, Legea comunicaţiilor poştale nr.36/2016 şi Legea nr.28/2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice;

35) constată contravenţii, elaborează procese-verbale cu privire la contravenţii şi aplică sancţiuni în conformitate cu Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218/2008;

36) exercită alte atribuţii prevăzute de actele normative.

10. Pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor şi atribuţiilor, Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:

1) să prezinte organului central de specialitate în domeniile comunicaţiilor electronice şi poştale propuneri de modificare a cadrului normativ în domeniile gestionate;

2) să aibă acces la documentele ce ţin de activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice, practicate conform autorizării generale sau licenţei, inclusiv la informaţia care prezintă secret comercial, asigurînd confidenţialitatea acestora;

3) să solicite şi să obţină de la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice şi de la furnizorii de servicii poştale informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale în conformitate cu actele normative, asigurînd, după caz, confidenţialitatea lor;

4) să participe la forumurile şi evenimentele internaţionale în domeniul de competenţă;

5) să conlucreze cu autorităţi similare din alte ţări;

6) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative care reglementează relaţiile în domeniile de activitate încredinţate.

 

Capitolul III

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI

11. Agenţia este condusă de Consiliul de administraţie, instituit din trei membri, inclusiv preşedintele Consiliului, care este şi directorul Agenţiei, şi doi membri ai Consiliului, care sînt şi directorii adjuncţi ai Agenţiei.

12. Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de administraţie emite hotărîri şi decizii. Hotărîrile şi deciziile Consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii celor prezenţi. Fiecare membru al Consiliului de administraţie deţine un vot.

13. Hotărîrile Agenţiei se emit în temeiul şi pentru executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi pentru implementarea documentelor de politici publice din domeniile de competenţă ale Agenţiei şi conţin reglementări cu caracter general, impersonal, precum regulamente, instrucţiuni, reguli, metodologii.

14. Deciziile Agenţiei au un caracter individual şi produc efecte, de regulă, faţă de o persoană sau uneori faţă de o categorie de persoane nominalizate expres în conţinutul acestor decizii (vizează destinatari individuali), pentru respectarea sau implementarea actelor normative.

15. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de administraţie aprobă:

1) structura organizatorică, efectivul-limită şi bugetul Agenţiei;

2) hotărîri şi decizii ce ţin de competenţa Agenţiei;

3) planul anual de activitate al Agenţiei;

4) cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare;

5) rapoartele de activitate şi financiare ale Agenţiei.

16. Membrii Consiliului de administraţie participă personal la şedinţele acestuia.

17. Consiliul de administraţie se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, la iniţiativa preşedintelui acestuia.

18. Şedinţele se consideră deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor Consiliului. În lipsă de cvorum, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data şedinţei care nu a avut loc, se convoacă şedinţa repetată a Consiliului de administraţie. Membrii Consiliului de administraţie vor fi informaţi despre şedinţa repetată cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data şedinţei.

19. Hotărîrile şi deciziile Consiliului de administraţie se plasează pe pagina web a Agenţiei.

20. Desfăşurarea şedinţelor Consiliului de administraţie se consemnează într-un proces-verbal, care reflectă în mod obligatoriu subiectele examinate în cadrul şedinţei, lista membrilor prezenţi şi absenţi, a altor participanţi la şedinţă, luările de cuvînt din cadrul şedinţei, rezultatul votării fiecărui subiect din ordinea de zi.

21. Procesele-verbale sînt semnate de către preşedintele Consiliului de administraţie şi contrasemnate de către secretarul acestuia, iar opiniile separate ale membrilor Consiliului de administraţie se anexează la procesul-verbal, fapt care se consemnează în procesul-verbal.

22. Lucrările de secretariat ale Consiliului de administraţie sînt executate de secretarul Consiliului de administraţie, care este desemnat de către directorul Agenţiei.

23. Secretarul Consiliului de administraţie este responsabil de păstrarea documentelor Consiliului de administraţie, informarea membrilor Consiliului despre şedinţele acestuia, participarea la şedinţe, precum şi întocmirea şi contrasemnarea proceselor-verbale ale şedinţelor.

24. Directorul Agenţiei şi directorii adjuncţi sînt desemnaţi de către Guvern pentru un termen de 4 ani.

25. În cazul apariţiei, din diferite motive, a unui loc vacant de director sau de director adjunct, Guvernul, în termen de o lună, desemnează un nou director sau director adjunct. Niciunul dintre membrii Consiliului de administraţie nu poate deţine funcţia mai mult de 8 ani.

26. Directorul, directorii adjuncţi şi angajaţii Agenţiei trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova, să aibă studii superioare, să posede calificare profesională superioară şi experienţă de muncă în domeniul comunicaţiilor electronice. Nu pot fi numite în funcţiile de director şi director adjunct persoanele în privinţa cărora există interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

27. Directorul şi directorii adjuncţi pot fi eliberaţi din funcţie de către Guvern în cazurile prevăzute în art.11 alin.(6) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007.

28. În cazul în care termenul regulamentar pentru care este desemnat directorul sau directorul adjunct expiră sau a expirat, iar succesorul său nu a fost desemnat de către Guvern, directorul sau directorul adjunct respectiv continuă să îşi exercite funcţia pînă la ocuparea acesteia de către succesorul în funcţie.

29. Directorul Agenţiei are următoarele atribuţii:

1) organizează activitatea Agenţiei, a Consiliului de administraţie şi a subdiviziunilor din cadrul Agenţiei şi este responsabil pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor ce îi revin Agenţiei;

2) emite ordine şi dispoziţii privind activitatea Agenţiei;

3) angajează personalul cu respectarea prevederilor art.11 alin.(8) din Legea comunicaţiilor electronice nr.241/2007 şi în conformitate cu legislaţia muncii şi contractul colectiv de muncă;

4) semnează, în numele Agenţiei, licenţele şi autorizaţiile eliberate de Agenţie şi contractele încheiate;

5) negociază şi semnează, în numele Agenţiei, contractul colectiv de muncă;

6) reprezintă Agenţia în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, organizaţiile şi instituţiile publice, precum şi cu diverse organizaţii, inclusiv de peste hotare;

7) stabileşte atribuţiile directorilor adjuncţi şi ale şefilor subdiviziunilor din cadrul Agenţiei;

8) aprobă utilizarea mijloacelor din contul Agenţiei şi obţinerea creditelor bancare;

9) coordonează procesul de elaborare şi de implementare a reglementărilor din domeniile de competenţă ale Agenţiei;

10) aprobă regulamentul intern al Agenţiei;

11) aprobă detaşări şi deplasări ale personalului Agenţiei în scop de serviciu în ţară şi în străinătate;

12) exercită alte atribuţii prevăzute de legislaţie.

30. În cazul absenţei directorului Agenţiei din diferite motive, atribuţiile sale sînt exercitate integral de unul dintre directorii adjuncţi, după cum urmează:

1) dacă este în funcţie numai un director adjunct, acesta exercită funcţiile directorului Agenţiei;

2) dacă în funcţie sînt doi directori adjuncţi, atunci funcţiile directorului Agenţiei le exercită directorul adjunct conform deciziei privind modul de înlocuire a directorului, aprobate de către Consiliul de administraţie al Agenţiei.

 

Capitolul IV

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A AGENŢIEI

31. Agenţia îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor autogestiunii şi autofinanţării.

32. Mijloacele neutilizate din bugetul anual al Agenţiei în anul financiar curent se vor transfera în bugetul acesteia pentru anul următor.

33. Agenţia prezintă anual, pînă la data de 31 martie, Guvernului un raport financiar, care se publică în presa centrală.

34. Remunerarea muncii personalului Agenţiei se efectuează în conformitate cu legislaţia şi contractul colectiv de muncă.

35. Agenţia ţine evidenţa contabilă şi statistică potrivit Legii contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 şi Legii nr.93/2017 cu privire la statistica oficială.

sus

 

Ultima actualizare: 27/01/2020