Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Consiliul de Administraţie al ANRCETI a revizuit structura organizatorică a autorităţii de reglementare

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a emis o hotărâre prin care a decis reorganizarea direcţiilor Reglementare Tehnică şi Standardizare, Reglementare Economică şi Analiză, Autorizare şi Control, precum şi a Serviciului Juridic, subdiviziuni prevăzute de structura organizatorică a ANRCETI aprobată prin hotărârea Consiliului nr. 01 din 02.01.2013. Această reorganizare a fost cauzată de revizuirea de către ANRCETI a concepţiei de reglementare a pieţei de comunicaţii electronice în scopul ajustării activităţilor instituţiei la condiţiile şi cerinţele actuale ale pieţei date.

Potrivit hotărârii menţionate, direcţiile Reglementare Tehnică şi Standardizare, Reglementare Economică şi Analiză sunt reorganizate în două subdiviziuni noi: Direcţia Dezvoltare Reglementări (DDR) şi Direcţia Executivă Reglementări (DER). Aceste subdiviziuni au fost constituite în baza principiului de separare a funcţiilor de elaborare şi dezvoltare a reglementărilor emise de ANRCETI de funcţiile de gestionare şi executare a reglementărilor adoptate. Consiliul consideră că principiul de constituire a fostelor două direcţii, bazat pe separarea funcţiilor de reglementare tehnică de funcţiile de reglementare economică a pieţei, este depăşit de timp şi urmează a fi schimbat.

Centralizarea atribuţiilor de elaborare a reglementărilor tehnice şi economice într-o singură direcţie - Dezvoltare Reglementări - va asigura elaborarea şi adoptarea lor concomitentă în baza unor motivaţii şi concepţii unice, cu planificarea implementării concomitente a reglementărilor date, eliminând-se dublarea unor prevederi din conţinutul acestora şi interpretarea diferită a lor.

Concentrarea atribuţiilor de gestionare şi executare a reglementărilor tehnice şi economice adoptate de ANRCETI în noua Direcţie Executivă Reglementări va crea condiţii favorabile pentru implementarea eficientă a acestor reglementări. Noua subdiviziune va monitoriza procesul de interconectare a reţelelor, de acces la infrastructură, respectarea de către furnizorii cu putere semnificativă pe piaţă a obligaţiilor speciale preventive, impuse de către ANRCETI, în particular a obligaţiilor legate de Ofertele de Referinţă de Interconectare şi Ofertele de Referinţă pentru acces. 

Conform aceleaşi hotărâri a Consiliului de Administraţie, Direcţia Autorizare şi Control a fost reorganizată, prin revizuirea atribuţiilor, în Direcţia Monitorizare şi Control, iar Serviciul juridic a fost reorganizat în Direcţie Juridică. Schimbarea statutului ultimii subdiviziuni a fost cauzată de volumul mare de lucru şi gradul sporit de responsabilitate a acesteia. Direcţia Juridică are misiunea de a participa la elaborarea/avizarea din punct de vedere al legalităţii a proiectelor de acte normative iniţiate sau avizate de ANRCETI, de a acorda asistenţă de specialitate celorlalte subdiviziuni ale ANRCETI la rezolvarea problemelor de ordin juridic, de a asigura reprezentarea şi apărarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti.

Reorganizarea structurii organizatorice a ANRCETI a fost efectuată în limita cheltuielilor prevăzute de bugetul anual al instituţiei şi a resurselor umane existente la moment.

29 august 2013

Ultima actualizare: 29/08/2013