Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

ANRCETI a pus în sarcina SA „Moldtelecom” noi obligaţii speciale preventive

SA “Moldtelecom” are obligaţia să ofere oricărui furnizor solicitant servicii de linii închiriate – segmente terminale şi segmente trunchi, inclusiv segmente de fibră optică sură, în condiţii nu mai puţin favorabile decât cele de care beneficiază propriile subdiviziuni sau persoanele afiliate. Aceasta este una din obligaţiile speciale preventive puse de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) în sarcina SA “Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa furnizării unor segmente terminale (piaţa nr.6) şi a unor segmente trunchi (piaţa nr.8) de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată. Hotărârile respective ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI au intrat în vigoare la data adoptării – 20.12.2011 – şi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Consiliul a luat aceste decizii în scopul înlăturării barierelor existente pe cele două pieţe cu ridicata şi prevenirii practicii de utilizare a puterii semnificative de piaţă în detrimentul concurenţei. Obligaţiile impuse au fost stabilite în temeiul Legii comunicaţiilor electronice, urmare a identificării pieţelor nr. 6 şi nr.8 drept susceptibile reglementării preventive şi desemnării SA ”Moldtelecom” cu putere semnificativă pe aceste pieţe prin hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 22 şi, respectiv, nr. 23 din 15.09.2011. Analizele detaliate ale pieţelor date au arătat că SA „Moldtelecom” deţine, în funcţie de numărul de linii închiriate furnizate, pe piaţa nr.6 o cotă de 99,6%, iar pe piaţa nr.8 – de circa 100%.

Potrivit hotărârilor Agenţiei, în cazul în care SA “Moldtelecom” refuză să ofere accesul la serviciile de linii închiriate, furnizorul solicitant este în drept să ceară Agenţiei inspectarea capacităţilor în vederea aprecierii refuzului şi să participe la acest gen de inspecţii. În ceea ce priveşte asigurarea transparenţei, SA “Moldtelecom” are obligaţia să elaboreze şi să publice pe pagina sa de Internet, în termen de patru luni de la intrarea în vigoare a deciziilor menţionate, condiţiile de furnizare a serviciilor de linii închiriate în Oferta de Referinţă pentru Linii Închiriate (ORLI) şi în Acordul-tip pentru linii închiriate, care este parte integrantă a ORLI. Aceste documente reprezintă un angajament public al SA “Moldtelecom” de a furniza servicii de linii închiriate oricărui furnizor solicitant în toate locaţiile, în condiţiile şi termenii anunţaţi.

În cazul în care va dori să opereze amendamente în ORLI şi Acordul-tip, SA “Moldtelecom” este obligat să depună la Agenţie proiectul respectiv, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data punerii în aplicare a acestora, iar în termen de 15 zile calendaristice – să-l publice pe pagina sa de Internet. Totodată, SA “Moldtelecom” are obligaţia să prezinte Agenţiei copiile acordurilor încheiate, a modificărilor şi completărilor acestora în termen de 10 zile de la data efectuării acestor lucrări, precum şi rapoarte trimestriale cu privire la furnizarea serviciilor de linii închiriate.

Agenţia a mai pus în sarcina SA “Moldtelecom” obligaţia de orientare a preţurilor pentru furnizarea serviciilor de linii închiriate şi serviciilor conexe la costul incremental mediu pe termen lung (LRAIC) şi de ţinere a evidenţei contabile separate pentru toate activităţile legate de furnizarea serviciilor de linii închiriate. SA “Moldtelecom” are obligaţia să supună verificării din partea unui auditor modul de implementare a evidenţei contabile separate, să publice pe pagina sa de Internet şi să prezinte Agenţiei raportul de audit anual, până la data de 31 mai a fiecărui an următor anului de raportare.

Specialiştii Agenţiei consideră că executarea hotărârilor adoptate va stimula concurenţa şi dezvoltarea serviciilor în bandă largă în raioanele republicii, unde piaţa acestor servicii este la moment concentrată, în temei, în mâna SA “Moldtelecom”. În condiţiile prevăzute de deciziile ANRCETI furnizorii alternativi din Chişinău vor avea posibilitatea prin intermediul liniilor închiriate de la SA “Moldtelecom” să-şi extindă serviciile sale în raioanele republicii, iar furnizorii din raioane, prin aceleaşi linii închiriate, – să procure de la Chişinău servicii de Internet în condiţii mai competitive.

Serviciul de linii închiriate este un serviciu de comunicaţii electronice prin intermediul căruia se oferă o capacitate de transmisie a datelor între două puncte ale reţelei fixe. Furnizarea cu ridicata a acestui serviciu înseamnă oferirea liniilor închiriate altor furnizori de comunicaţii electronice, care le pot folosi pentru lărgirea prezenţei lor geografice şi lansarea propriilor servicii pe piaţa cu amănuntul, precum ar fi serviciile de acces în bandă largă, de telefonie fixă, mobilă, de retransmisie a programelor audiovizuale etc.

23 decembrie 2011

Ultima actualizare: 23/12/2011