Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

A intrat în vigoare o nouă redacţie a Regulamentului privind procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a aprobat o noua redacţie a Regulamentului privind procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice, care are drept scop simplificarea şi ajustarea la cadrul legal a procedurii extrajudiciare de examinare a litigiilor de către ANRCETI. Regulamentul a fost înregistrat de Ministerul Justiţiei şi a intrat în vigoare vineri, 13 decembrie 2013, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Regulamentul stabileşte procedura de soluţionare de către ANRCETI a litigiilor dintre părţi în limita competenţei sale. Autoritatea examinează litigiile dintre (1) furnizori în legătură cu obligaţiile acestora impuse de Legea comunicaţiilor electronice şi reglementările ANRCETI, în cazul în care litigiile date nu pot fi soluţionate de sine stătător de către părţi pe cale amiabilă, şi (2) dintre furnizori şi utilizatorii finali ai serviciilor publice de comunicaţii electronice, care au fost generate de aplicarea prevederilor Legii comunicaţiilor electronice, şi vizează condiţiile (clauzele) contractuale privind exercitarea drepturilor stabilite de legea dată şi/sau executarea acestor condiţii (clauze), în cazul în care litigiile date nu au fost soluţionate de către părţi pe cale amiabilă, conform procedurii stabilite în contractele încheiate.

În situaţiile descrise mai sus, oricare dintre părţi poate depune la ANRCETI, personal sau prin reprezentant, o reclamaţie prin care solicită rezolvarea litigiului respectiv. În cazul reclamaţiei privind litigiul dintre furnizori (reclamaţie care întruneşte condiţiile de formă stabilite de regulament), ANRCETI creează, prin ordinul directorului acesteia, Comisia de soluţionare a litigiului, care este împuternicită să îndeplinească toate procedurile necesare soluţionării cauzei. Dacă se constată că cerinţele reclamantului sunt întemeiate, ANRCETI va lua măsurile necesare pentru restabilirea drepturilor şi intereselor legitime ale reclamantului prin emiterea unei decizii obligatorii a Consiliului său de Administraţie. Decizia dată va fi emisă în termen de o lună de la data sesizării ANRCETI. Acest termen poate fi prelungit, la propunerea Comisiei de soluţionare a litigiului, cu cel mult o lună de zile. Decizia respectivă poate fi suspendată sau anulată printr-o altă decizie a ANRCETI sau prin hotărârea instanţei de judecată competente.

În cazul litigiilor dintre furnizori şi utilizatorii finali ai serviciilor publice de comunicaţii electronice, care nu au fost rezolvate pe cale amiabilă, ultimii se pot adresa ANRCETI în vederea rezolvării acestor litigii în corespundere cu procedura prealabilă de soluţionare a reclamaţiilor, prevăzută de contractele încheiate cu furnizorii respectivi. Această procedură este una scrisă. După înregistrarea reclamaţiei, directorul ANRCETI desemnează responsabilii de examinarea şi soluţionarea acesteia. Pentru verificarea faptelor expuse în reclamaţie, directorul ANRCETI poate dispune efectuarea unui control inopinat al furnizorului de servicii de comunicaţii electronice. În cazul în care, în termen de o lună de la primirea de către ANRCETI a unei reclamaţii, părţile nu au ajuns la o înţelegere cu privire la obiectul litigiului, autoritatea de reglementare le va transmite acestora opinia sa cu privire la modalităţile de soluţionare a litigiului, motivată în mod corespunzător.

Procedura de soluţionare de către ANRCETI a litigiilor dintre furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi a celor dintre furnizori şi utilizatorii finali ai serviciilor date este facultativă şi gratuită. ANRCETI consideră că perfecţionarea mecanismului de soluţionare extrajudiciară a acestor litigii va contribui la menţinerea echilibrului între nivelul ridicat de protecţie a utilizatorilor finali şi competitivitatea furnizorilor ce activează în sectorul comunicaţiilor electronice.

17 decembrie 2013

Ultima actualizare: 17/12/2013