Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

16 Mai, 2021

Ghidul furnizorului

2. Notificarea (autorizarea generală)
în scopul obţinerii drepturilor de desfăşurare a activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare
a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova

Noţiuni generale

Procedura de desfăşurare a activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova sînt stabilite în Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.974 din 12.08.2008.

Cine poate efectua notificarea?

Activităţile de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova pot fi solicitate doar de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi în condiţiile Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 57 din 21.12.2010.

Cum se efectuează notificarea?

Solicitantul va efectua notificarea prin completarea în mod obligatoriu a formularului-tip al Notificării adiţionale şi a Fişei de descriere abstractă a reţelei, la care va anexa următoarele documente care fac parte integrantă din notificare:
- Copiile contractelor încheiate cu proprietarii funciari sau cu cei de imobil sau, după caz, a hotărîrii instanţei de judecată,
- Copia avizului Serviciului de Informaţii şi Securitate (formularul tip al cererii şi lista actelor ce urmează a fi depuse la SIS),
- Copia avizului Inspectoratului Ecologic de Stat (formularul tip al cererii şi lista actelor ce urmează a fi depuse la Inspectoratul Ecologic de Stat),
- Copia avizului Serviciului Grăniceri (formularul tip al cererii şi lista actelor ce urmează a fi depuse la Serviciul Grăniceri),
- Copia avizului Serviciului Vamal (formularul tip al cererii şi lista actelor ce urmează a fi depuse la Serviciul Vamal),
- Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construcţie de la autorităţile administraţiei publice locale pe al căror teritoriu se preconizează desfăşurarea activităţii,
- Schema reţelei de comunicaţii electronice care trece prin zona de frontieră şi coordonatele geografice ale zonei de efectuare a lucrărilor,
- Avizul experţilor la capitolele proiectului unic referitoare la reţelele de comunicaţii electronice, în cazul proiectării reţelelor de comunicaţii electronice în cadrul unui proiect unic cu alte reţele de infrastructură.

Avizele se eliberează de organele coordonatoare, în termen de 10 zile, în baza cererii depuse, care este însoţită de doumentele indicate în cerere.

Notă : Notificarea este considerată realizată, în cazul cînd au fost îndeplinite toate cerinţele legale privind transmiterea, forma şi conţinutul documentelor prezentate.

În ce mod se transmit la Agenţie formularul-tip al notificării adiţionale şi documentele aferente?

Transmiterea documentelor la sediul Agenţiei se poate efectua numai în unul din următoarele moduri:
- prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului ori al furnizorului, sub luare de semnătură;
- prin serviciul poştal de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire.

Cît timp durează adoptarea deciziei Agenţiei?

Agenţia, în cel mult 7 zile de la data transmiterii notificării eliberează Declaraţia informativă-adiţională ce confirmă dreptul desfăşurării activităţilor menţionate în Declaraţie.

Notă: Toate procedurile legate de efectuarea notificării activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova, se efectuează de către Agenţie în mod gratuit.

Care este termenul de valabilitate a autorizării acestor activităţi?

Ca şi în cazul autorizării generale, autorizarea activităţilor susmenţionate este valabilă fără vreo limitare în timp.

Înapoi

Ultima actualizare: 4/02/2011