Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Mai, 2021

Ghidul furnizorului

1. Notificarea (autorizarea generală)

Noţiuni generale

Procedura de autorizare a persoanelor care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, precum şi condiţiile în care se poate realiza furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, sînt stabilite în Legea nr.241-XVI şi în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 54 din 28.12.2017 cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice.

Regimului de autorizare generală sunt supuse următoarele tipuri de reţele şi servicii publice:
- reţele publice:
a) reţele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată;
b) reţele publice mobile celulare terestre;
c) reţele publice terestre de radiodifuziune;
d) reţele publice cu acces prin satelit destinate serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului;
e) alte tipuri de rețele publice de comunicații electronice furnizarea cărora se încadrează în noțiunile relevante definite la art.2 din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

- servicii publice:
a) servicii de telefonie destinate publicului;
b) servicii de linii închiriate furnizate prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice;
c) servicii de transmisiuni de date furnizate prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice;
d) servicii de acces la Internet destinate publicului;
e) servicii de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului;
f) alte tipuri de servicii de comunicații electronice accesibile publicului furnizarea cărora se încadrează în noțiunile relevante definite la art.2 din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Descifrarea detailată a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice este prezentată în Nomenclatorul tipurilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice supuse regimului de autorizare generală (Anexa nr.1 la Regulament).

Cine poate depune notificarea?

Notificarea (autorizarea generală) poate fi depusă la Agenţie atît de persoanele juridice, înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cît şi de persoanele fizice, care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice.

Cum se efectuează notificarea?

Solicitantul va efectua notificarea prin completarea în mod obligatoriu a Formularului-tip al notificării şi a Fişei de descriere abstractă a reţelei şi/sau a serviciului, la care va anexa actul de identitate al persoanei cu funcţie de răspundere, în copie, document care face parte integrantă din notificare.

Notă : Notificarea este considerată realizată, în cazul cînd au fost îndeplinite toate cerinţele legale privind transmiterea, forma şi conţinutul documentelor prezentate.

În ce mod se transmite la Agenţie formularul-tip al notificării şi documentele aferente?

Transmiterea documentelor la sediul Agenţiei se poate efectua numai în unul din următoarele moduri:
- prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului ori al furnizorului, sub luare de semnătură;
- prin serviciul poştal de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire.

Cît timp durează adoptarea deciziei Agenţiei?

Agenţia, în cel mult 7 zile de la depunerea notificării, eliberează Declaraţia informativă, ce confirmă depunerea notificării de către solicitant, înscrierea acestuia în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi eliberarea Condiţiilor autorizării generale.

Notă : Toate procedurile legate de regimul de autorizare generală, inclusiv înscrierea în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, se efectuează de către Agenţie în mod gratuit.

Care sînt efectele juridice ale notificării?

Persoana care a realizat notificarea este autorizată să furnizeze doar tipurile de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice indicate în notificare, avînd toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege şi expuse în condiţiile autorizării generale.

Notă : Obţinerea dreptului de a furniza un anumit tip de servicii de comunicaţii electronice indicate în notificare, nu implică obţinerea dreptului de a furniza un alt tip de servicii de comunicaţii electronice şi nici a dreptului de a furniza reţele de comunicaţii electronice.

Care este termenul de valabilitate a autorizării generale?

Autorizarea generală este valabilă fără vreo limitare în timp.

Înapoi

Ultima actualizare: 20/02/2018