Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Consultarea proiectului Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a subbenzilor de frecvenţe 2500-2520/2620-2640MHz din banda de frecv. radio 2500-2690MHz, în scopul furnizării rețelelor/serviciilor publice în bandă largă

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a subbenzilor de frecvenţe radio: 2500 - 2520 / 2620 - 2640 MHz din banda de frecvenţe radio de 2500 - 2690 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă. Consultarea se va desfăşura pînă la 08 aprilie 2013, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea proiectului.

Proiectul Hotărârii a fost elaborat în vederea asigurării implementării:
•    Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010 - 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1077 din 17 noiembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.227-230, art.1192) şi a
•    Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013 - 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 116 din 11 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 31-35, art.161.

Conform Notei informative, proiectul Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a subbenzii de frecvenţe radio: 2500 - 2520 / 2620 - 2640 MHz din banda de frecvenţe radio de 2500 - 2690 MHz, în scopul furnizării rețelelor şi serviciilor publice de comunicații electronice în bandă largă include condiţiile şi criteriile tehnice, administrative şi financiare care urmează a fi întrunite de către candidaţii la concurs. Proiectul vizează în principal următoarele cerinţe faţă de candidat:
1)    Candidatul trebuie să fie persoană juridică înregistrată în Republica Moldova sau străină, ori societate civilă/asociere de persoane juridice din Republica Moldova şi/sau străine create din două sau mai multe persoane juridice, din Republica Moldova şi/sau străine;
2)    în ultimii 5 ani, să nu fi fost/să nu fie în proces de insolvabilitate sau lichidare şi/sau restructurare în rezultatul insolvabilității, sau activitatea sa de întreprinzător să nu fi fost/fie suspendată, sau să nu fost/fie obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre aceste situaţii;
3)    durata de activitate a candidatului prevăzută în actul constitutiv trebuie să fie cel puţin 15 ani din data eliberării licenţei;
4)    cifra de afaceri medie a candidatului pe ultimii 3 ani sau pe perioada scursă de la înfiinţarea acestuia, dacă aceasta este mai scurtă de 3 ani, să fie de minimum 5.000.000 euro anual;
5)    să nu aibă nici o restanță de plată la buget public, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor etc. Impozitele, taxele, contribuţiile etc. pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eşalonări etc.) de către organele competente nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor;
6)    să deţină capital propriu suficient pentru instalarea unei reţele publice de comunicaţii electronice destinate furnizări serviciilor de comunicaţii electronice publice;
7)    să deţină specializarea necesară şi experienţa specifică de instalare, operare şi mentenanţă a unor reţele publice de comunicaţii electronice, de furnizare de servicii de comunicaţii electronice sau în producţia şi comercializarea de echipamente radio, sau echipamente care includ constructiv module radio, pentru transmisii de date.

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, cu aplicarea procedurii de selectare competitivă, pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice este unică pentru toate licenţele care urmează a fi expuse la concurs de către ANRCETI şi este înaintată spre aprobare Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru şedinţa din 28 martie 2013.

Condiţiile speciale de licenţă pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvenţe de 2500 - 2690 MHz (inclusiv şi pentru subbanda 2500 - 2520 / 2620 - 2640 MHz) în scopul furnizării rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice mobile terestre de acces radio în banda largă au fost aprobate Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 39 din 20 septembrie 2012 şi se regăsesc pe pagina de Internet a ANRCETI.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi propuneri pe marginea proiectului, în scris, la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau e-mail: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-312 (Ala Baidauz), 022-251-311 (Victor Tănase).

26 martie 2013

Ultima actualizare: 26/03/2013