Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Februarie, 2019

Detalii despre bilanţul activităţii ANRCETI în anul 2017 şi priorităţile acesteia pentru anul 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În anul 2017, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au încheiat, în conformitate cu prevederile Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice (în continuare Legea nr. 28/2016) și reglementările emise de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), peste 500 de contracte de acces pe proprietăți publice, fapt ce va conduce la micșorarea costurilor pentru dezvoltarea rețelelor de comunicaţii electronice în bandă largă în beneficiul utilizatorilor finali de servicii. Aceste date sunt expuse în Raportul de activitate al ANRCETI pentru anul 2017, publicat astăzi pe pagina sa web oficială www.anrceti.md.

Raportul descrie acțiunile întreprinse de ANRCETI pentru implementarea Legii nr.28/2016 și a altor legi ce vizează atribuțiile acesteia, principalele activități și măsuri de reglementare a activităților în domeniile comunicaţiilor electronice și comunicaţiilor poștale, impactul reglementărilor emise asupra domeniilor respective, precum și priorităţile autorității de reglementare pentru anul curent.

Cu referință la comunicaţiile electronice, autorii Raportului notează că ANRCETI a efectuat, în scopul promovării unei concurențe efective pe piețele din acest sector, analiza, în iterația a patra, a șase piețe susceptibile reglementării preventive, inclusiv analiza a trei piețe de furnizare a serviciilor de acces cu ridicata la puncte fixe în conformitate cu Recomandarea Comisiei Europene 2014/710/UE. În urma efectuării analizei respective, ANRCETI a redefinit cele trei piețe conform recomandărilor UE, a desemnat, pe cinci piețe din cele șase, furnizorii cu putere semnificativă de piață și le-a pus în sarcină obligații speciale preventive, iar, în cazul pieței de furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziţie de capacitate închiriată sau rezervată, a stabilit că aceasta nu mai întrunește caracteristicile unei piețe susceptibile reglementării preventive și a decis retragerea obligațiilor speciale preventive impuse anterior furnizorului cu putere semnificativă de piață.

În ceea ce privește prioritățile pentru anul curent, Raportul precizează că ANRCETI se va concentra pe emiterea actelor de reglementare noi și aducerea actelor emise anterior în concordanță cu noile prevederi ale Legii comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007 (în continuare Legea nr. 241/2007), stabilite în Legea nr. 135 din 07.07.2017 pentru modificarea și completarea primei legi. ANRCETI urmează să stabilească măsurile minime de securitate ce trebuie luate de către furnizori în vederea asigurării unei securități adecvate a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, pentru a preveni și a minimiza impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor finali ai serviciilor și a contribui la îmbunătățirea calității serviciilor oferite de furnizori.

În același scop, ANRCETI va stabili cerințele tehnice pentru asigurarea unui nivel mai înalt al calității serviciilor de comunicații electronice mobile celulare terestre și va revizui parametrii de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice. Totodată, ANRCETI va efectua, cu suportul tehnic al Instituției Publice ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice”, evaluarea situației reale privind gradul de acoperire a teritoriului, inclusiv a drumurilor naționale și a populației cu servicii voce și transfer al datelor furnizate prin rețelele publice mobile celulare terestre și calitatea acestor servicii în zonele declarate de furnizori ca fiind acoperite și va interveni, în caz de necesitate, cu măsuri ce se impun pentru îmbunătățirea situației existente.

În conformitate cu Legea nr. 241/2007, ANRCETI elaborează și publică anual, până în data de 30 aprilie, pe pagina sa web oficială rapoartele privind activitatea sa şi evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul precedent. ANRCETI efectuează această lucrare cu începere din anul 2004. Rapoartele de activitate pot fi găsite pe pagina ei web oficială, în secțiunea ANRCETI, sub-secțiunea Rapoarte de activitate.

24 aprilie 2018

Ultima actualizare: 24/04/2018