Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Februarie, 2019

Entitățile publice – titulari ai dreptului de administrare a proprietății publice au obligația să respecte întocmai prevederile Legii nr. 28/2016

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) atenționează entităţile publice - titulari ai dreptului de administrare a proprietății publice asupra aplicării conforme a prevederilor Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr.28 din 10.03.2016 (în continuare Legea nr.28/2016) în vederea obţinerii şi exercitării de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice a dreptului de acces pe proprietatea publică şi de utilizare partajată a infrastructurii fizice.

ANRCETI amintește entităților publice că acestea, în virtutea dispozițiilor Legii nr.28/2016, au obligaţia să asigure:

ü publicarea pe pagina sa web oficială, atunci când aceasta există şi afişarea în locuri vizibile la propriul sediu a informaţiei privind condiţiile în care se realizează dreptul de acces pe proprietatea publică şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice respective, inclusiv documentele pe care furnizorii de rețele de comunicații electronice urmează să le prezinte pentru confirmarea îndeplinirii acestor condiţii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii primei cereri de acces pe proprietatea publică (art.7 alin. (3));
ü transmiterea către ANRCETI a unei copii a condiţiilor de acces pe proprietatea publică și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice stabilite conform art. 7 din Legea nr.28/2016, în termen de 3 zile lucrătoare din data publicării acestora (art. 8 alin.(1));
ü transmiterea către ANRCETI a unei copii a contractului de acces pe proprietate publică încheiat cu furnizorul de comunicații electronice, în termen de 15 zile lucrătoare din data încheierii acestuia (art. 14 alin. (8) lit. b)).

În scopul facilitării procesului de stabilire a condițiilor de acces de către entităţile publice interesate, ANRCETI a elaborat un model al condițiilor de acces pe proprietatea publică, care servește drept cadru de referință și orientare pentru ele. Acest document poate fi consultat pe pagina web a ANRCETI la adresa http://anrceti.md/model_conditii_acces.

Informațiile privind condiţiile de acces, transmise ANRCETI de către entităţile publice - titulari ai dreptului de administrare a proprietății publice, se publică pe pagina web oficială a autorității de reglementare la adresa http://www.anrceti.md/conditii_acces. Până la moment, ANRCETI a recepționat și postat pe pagina sa web 43 de condiții de acces.

Entităţi publice sunt autorităţile publice centrale sau locale, alte instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară.

13 octombrie 2017

Ultima actualizare: 13/10/2017