Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Noiembrie, 2020

Autorităţile publice din zona de nord a republicii au fost informate despre aspectele practice ale implementării Legii privind accesul pe proprietăţi

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a desfășurat astăzi la Bălți un seminar pentru reprezentanţii autorităţilor publice din raioanele de nord ale republicii, la care au fost discutate aspecte practice legate de implementarea Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10.03.2016 (Legea 28/2016) și de responsabilităţile ce le revin autorităților publice în procesul de aplicare a prevederilor legii în cauză.

Acesta este primul seminar organizat de ANRCETI în cadrul campaniei sale de informare a titularilor dreptului de proprietate publică sau privată și a furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice asupra drepturilor și obligațiilor care le revin conform Legii 28/2016, în vigoare din 15 aprilie curent. ANRCETI planifică să desfășoare, până la finele lunii curente, încă două seminare cu aceeași temă la care vor fi invitați reprezentanţii autorităţilor publice din raioanele din centrul și din sudul republicii.

La seminarul de astăzi, la care au participat reprezentanți ai autorităţilor publice din 12 raioane din zonă de nord a republicii și din mun. Bălți, responsabili din cadrul ANRCETI au prezentat regulile și condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor de comunicaţii electronice, procedura de examinare a cererilor de acces pe proprietatea publică/privată și de publicare a condițiilor de acces pe aceste proprietăți, precum și prevederile Contractului-tip de acces pe proprietatea publică sau privată, aprobat de ANRCETI în iulie 2016.

Legea 28/2016 vine să sprijine dezvoltarea reţelelor publice de comunicaţii electronice la nivel naţional şi să stimuleze investiţiile în reţele şi infrastructura de comunicaţii, precum şi concurenţa între furnizorii de reţele de comunicaţii electronice. Conform acestei legi, autorităţile publice au obligaţia să publice, în termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri de acces din partea furnizorilor, condiţiile în care se realizează dreptul de acces pe proprietatea publică, precum şi lista documentelor necesare acordării accesului.

Accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii pe proprietatea publică sau privată se poate face numai în urma încheierii unui contract, termenul maxim de negociere a acestuia fiind de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces și a documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor de acces. În situaţia în care un astfel de contract nu se poate încheia în termenul menţionat, furnizorul se poate adresa ANRCETI pentru soluționarea prealabilă a litigiului.

Dacă, în urma negocierii contractului, unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice i se oferă condiţii mai favorabile, inclusiv în ceea ce priveşte tariful, decât cele prevăzute în condițiile de acces publicate sau în contractele încheiate cu alţi furnizori, atunci aceleaşi condiţii trebuie să fie oferite şi celorlalţi furnizori, în mod nediscriminatoriu.

Pentru a veni în ajutorul tuturor celor interesaţi, ANRCETI a publicat pe pagina sa web oficială o secţiune dedicată Legii 28/2016, denumită Acces pe proprietăți, secțiune în care sunt expuse principalele prevederi ale legii care vizează atât furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, cât și autorităţile publice, titularii dreptului de proprietate sau de administrare a proprietății publice și private sau a elementelor de infrastructură fizică.

Album Foto

9 noiembrie 2016

Ultima actualizare: 11/11/2016