Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Noiembrie, 2023

Concurs portabilitate

Întrebări - Răspunsuri despre concursul privind portabilitatea numerelor

ANUNŢ PUBLICITAR
despre organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a administratorului
bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor
în Republica Moldova

1.    Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în continuare ANRCETI, în temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155) întru realizarea Programului de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013, aprobat prin Ordinul Ministrului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 52 din 30.06.2011 (Monitorul Oficial, 2011, nr.118-121, art.918) anunţă organizarea concursului pentru selectarea administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor de telefon în Republica Moldova.

2.    Obiectivul concursului este organizarea, operarea, administrarea şi întreţinerea bazei de date centralizată pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor de telefon în Republica Moldova, coordonarea şi controlul procesului de portare a numerelor în mod centralizat.

3.    Administratorul bazei de date centralizate se va selecta prin concurs deschis, internaţional, cu aplicarea procedurii de selectare comparativă, în urma evaluării criteriilor cuprinse în Caietul de sarcini pentru concursul de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 15 din 05.06.2012, în continuare Caiet de sarcini.

4.    Candidaţii/participanţii la concurs au obligaţia de a respecta şi demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor şi cerinţelor alocabile candidaţilor/participanţilor la concurs conform cerinţelor Caietului de sarcini şi altor documente de concurs.

5.    Concursul se va desfăşura în conformitate cu Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 13 din 05.06.2012, în continuare Procedura de concurs.

6.    La concurs pot participa persoane juridice din Republica Moldova, persoane juridice străine, societăţi civile/asocieri de persoane juridice din Republica Moldova şi/sau străine în scopul depunerii de cereri şi oferte comune.

7.    Caietul de sarcini, Procedura de concurs, Regulamentul privind portabilitatea  numerelor, alte documente aferente procesului de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova sunt expuse pe pagina de Internet a ANRCETI www.anrceti.md.

8.    Concursul se va desfăşura la sediul ANRCETI cu adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, Republica Moldova.

9.    Termenul de depunere a cererilor: 15.06.2012 – 30.07.2012. Termenul limită pentru primirea cererilor şi ofertelor: ora 16.00 (ora Chişinăului), data de 30.07.2012.

10.    Concursul se va desfăşura în perioada: 06.08.2012 – pînă la 20.08.2012. Concursul va fi deschis la orele 10.00 (ora Chişinăului), data de 06.08.2012.

11.    În vederea participării la concurs potenţialii candidaţii vor transmite la adresa sediului ANRCETI cererea de participare la concurs însoţită de ofertă, realizate în condiţiile stabilite în Caietul de sarcini şi Procedura de concurs.

12.    Cererea de participare la concurs şi oferta vor fi redactate în limba română (un exemplar), o copie redactată în limba engleză şi cîte o copie în limba română şi engleză scanate pe compact disc (în format PDF). În caz de contradicţie între aceste versiuni, versiunea în limba română va prevala.

13.    Taxa de participare la concurs constituie 20 000 Euro. Garanţia de participare la concurs constituie 200 000 Euro.

14.    Taxa şi garanţia de participare la concurs vor fi transferate la conturile ANRCETI după cum urmează:

1)    pentru agenţii economici din Republica Moldova:
cod fiscal: 1006601003359, cont: 2224232001310 "Moldindconbanc" SA, Filiala Telecomtrans, cod/bancar: MOLDMD2X332;

2)    pentru agenţii economici de peste hotarele Republicii Moldova:
cod fiscal: 1006601003359, cont: 2224532701310 (EURO) "Moldindconbanc" SA, Filiala Telecomtrans, cod/bancar: MOLDMD2X332.

15.    Limba de comunicare în cadrul concursului va fi limba română.

Pentru informaţii suplimentare, agenţii economici interesaţi sunt invitaţi să contacteze organizatorul la adresa de contact sus-menţionată, la telefon: +373 22 251317, prin fax: +373 22 222885, prin e-mail: office@anrceti.md. Persoană de contact: Ala Baidauz, şef Direcţie Reglementări Tehnice şi Standardizare (tel: +373 22 251312).

Ultima actualizare: 29/06/2012