Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2018

Spectrul de frecvenţe radio (SFR)

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia eliberează furnizorilor, autorizaţi în condiţiile Legii comunicaţiilor electronice, licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici prevăzuţi de condiţiile licenţei.

Solicitanţii licenţei completează şi transmit către Agenţie Formularul-tip al declaraţiei/cererii (Anexa nr.6 la Regulament), care poate fi obţinut la sediul Agenţiei sau de pe pagina de Internet a acesteia. La solicitarea licenţei, Agenţia are dreptul să verifice posibilitatea respectării de către solicitant a condiţiilor aferente dreptului de utilizare a canalului sau frecvenţei radio. În acest scop, solicitantului i se pot cere informaţii care ar demonstra capacitatea sa de a respecta aceste condiţii. În cazul în care informaţiile respective nu sunt prezentate, solicitarea dreptului de a utiliza canale sau frecvenţe radio poate fi respinsă.

Furnizorul de reţele, care doreşte să i se cesioneze una sau mai multe licenţe, are obligaţia să transmită la Agenţie o cerere în acest sens, realizată în mod obligatoriu prin completarea fomularului tip, însoţită de documentele suplimentare, descrise în art.9 al procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie nr.08 din 25.02.2010.

Licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru furnizorii reţelelor şi/sau posturilor de radio sau de televiziune se eliberează de către Agenţie în baza cererii depuse, la care se anexează licenţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie în copie şi avizul Centrului Naţional pentru Frecvenţe Radio, care include rezultatul selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate pentru utilizare.

În cazul în care numărul de licenţe este limitat, licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio se eliberează persoanelor juridice pe bază de concurs sau prin încredinţare directă, dacă dreptul oferit este o evoluţie succesivă pentru reţeaua deja construită şi furnizată în mod autorizat. La eliberarea prin încredinţare directă a licenţelor al căror număr este limitat, se depune o cerere la care se anexează planul de afaceri, care include descrierea abstractă a reţelei şi/sau serviciului, indicii de calitate şi condiţiile de furnizare a serviciului, capacitatea tehnică şi financiară a solicitantului de a realiza proiectul propus şi de a îndeplini condiţiile licenţei. La eliberarea prin concurs a licenţelor al căror număr este limitat, la actele susmenţionate se anexează şi alte documente şi informaţii prevăzute de caietul de sarcini privind organizarea şi desfăşurarea concursului.

Deciziile privind eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio sunt luate şi făcute publice de către Agenţie cît de curînd posibil după primirea cererii complete, dar nu mai tîrziu de 6 săptămîni, excepţia fiind licenţele care se eliberează prin concurs, pentru care termenul este de cel mult 8 luni.

Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio este de 5 ani de la data eliberării (incluzînd şi termenul pentru care a fost suspendată licenţa), cu excepţia:
a) licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio eliberate în situaţia în care numărul licenţelor este limitat, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani;
b) licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru reţele şi/sau posturi de radio sau de televiziune, care se eliberează pentru termenul de valabilitate a licenţelor de emisie sau a autorizaţiilor de retransmisie, iar pentru televiziunea analogică terestră – pentru un termen ce nu depăşeşte termenul-limită de trecere la televiziunea digitală terestră;
c) licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio eliberate pentru reţele destinate unor experimentări sau transmisii ocazionale, pentru care termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni;
d) licenţelor solicitate pe un termen mai mic de 5 ani.

Eliberarea licenţelor, a copiilor şi duplicatelor acestora, reperfectarea şi modificarea acestora se efectuează gratis. Taxe se percep pentru eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio al căror număr este limitat. Aceste taxe se stabilesc de către Guvern şi se transferă la bugetul de stat.

Informaţii suplimentare la tel: 022-251-315, e-mail: aliona.morari@anrceti.md.

Ultima actualizare: 23/05/2014