Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Ianuarie, 2019

Piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice a devenit mai accesibilă

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Aplicarea unor proceduri noi, simplificate de acces a potenţialilor furnizori la piaţa reţelelor şi serviciilor publice în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologia informaţiei, cu începere din 15 septembrie 2008, imprimă un nou suflu dezvoltării acestei pieţe, factor care va stimula concurenţa, diversificarea ofertelor şi va permite utilizatorilor să poată alege o gamă mai largă de servicii de calitate, la preţuri rezonabile acestei pieţe, factor care va stimula concurenţa, diversificarea ofertelor şi va permite utilizatorilor să poată alege o gamă mai largă de servicii de calitate, la preţuri rezonabile.


O declaraţie în acest sens a făcut astăzi, 30 septembrie, Sergiu Sîtnic, directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în cadrul unei întâlniri la masa rotundă cu tema:„Noi facilităţi de acces a potenţialilor furnizori la piaţa reţelelor şi serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologia informaţiei”. La acţiunea organizată de ANRCETI au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului, Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Centrului Naţional pentru Frecvenţe Radio, ai asociaţiilor patronale, experţi, actuali şi potenţiali furnizori de reţele şi servicii.

Directorul ANRCETI a relevat că simplificarea procedurii de acces la piaţa reţelelor şi serviciilor în domeniul dat a fost efectuată în temeiul clauzelor cap. IV al Legii comunicaţiilor electronice, clauze care au intrat în vigoare la 15 septembrie curent. El a amintit că adoptarea acestei legi a fost una din obligaţiile ţării noastre înscrise în Planul de acţiuni R. Moldova – Uniunea Europeană (UE), precizând că procedurile susmenţionate corespund cerinţelor Directivelor Parlamentului şi Consiliului European ale UE din 2002 privind reglementarea reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.

Sergiu Sîtnic a specificat că noutatea noilor proceduri constă în faptul că activităţile de furnizare a reţelelor şi/sau servicilor publice de comunicaţii electronice au fost scoase din categoria celor licenţiate şi supuse regimului de autorizare generală, care nu prevede vreo decizie sau vreun alt act administrativ. Aceasta înseamnă că orice persoană fizică sau juridică care intenţionează să practice activităţi în domeniul dat poate depune la Agenţie o notificare, după care îşi poate începe activitatea. Notificarea va conţine un minimum de informaţii necesare pentru a asigura ţinerea de către ANRCETI a Registrului public al furnizorilor de reţele şi servicii de comnicaţii electronice şi va fi însoţită de fişa de descriere abstractă a reţelei şi/sau serviciului, fişă care face parte integrantă din notificare. Sîtnic a menţionat că noua lege permite de a practica activităţi în domeniul dat nu numai agenţilor economici, ci şi persoanelor fizice. El a precizat că până nu demult persoanele fizice nu aveau un asemenea drept.

Ala Baidauz, şef al serviciului autorizare generală şi licenţiere, care a făcut o prezentare detaliată a noilor proceduri de acces la piaţa reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, a adăugat că, spre deosebire de fostele licenţe generale care aveau un termen de valabilitate de cinci ani, autorizarea generală este valabilă fără vreo limitare în timp. Ea a accentuat că înscrierea în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, eliberarea licenţelor, a copiilor şi dublicatelor acestora, reperfectarea şi modificarea licenţelor se efectuiază gratis de către Agenţie. Totodată, Baidauz a precizat că pentru eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio al căror număr este limitat legea prevede perceperea unor taxe, care se stabilesc de Guvern şi se transferă în bugetul de stat.

Referindu-se la procedura de eliberare a licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, Baidauz a afirmat că Agenţia este în drept să ia decizii de limitare a numărului licenţelor date numai în cazul în care această limitare este necesară pentru utilizarea eficientă a resurselor limitate sau pentru evitarea interferenţei periculoase a frecvenţelor radio. Ea a precizat că în cazul în care numărul de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio este limitat, acestia se eliberează persoanelor juridice pe bază de concurs sau prin încredinţare directă, dacă dreptul oferit este o evoluţie succesivă pentru reţeaua deja construită şi furnizată în mod autorizat. Baidauz a mai spus că, pentru prima dată, legea prevede dreptul Agenţiei de a stabili procedura de cesionare a drepturilor şi obligaţiilor furnizorilor de reţele şi/sau servcii de comunicaţii eletronice. Astfel, licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru reţelele şi/sau posturile de radio sau de televiziune pot fi cesionate unui terţ în baza deciziei Agenţiei, cu respectarea unor condiţii clare stabilte de lege.

În alt context, Ala Baidauz a relatat că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Agenţia continuă să elibereze licenţe pentru două genuri de activitate: 1) furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor program, echipamentelor şi sistemelor informatice de importanţă statală şi 2) furnizarea serviciilor de proiectare, elaborare, implementare a sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de importanţă statală şi serviciilor de asigurare a funcţionării acestora. Baidauz a precizat că Agenţia acordă licenţele pentru genurile de activitate susmenţionate pe un termen de valabilitate de un an, fără a aplica taxe pentru eliberarea acestora.

În prezentarea sa privind elementele noi ale procedurii de eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare, Ludmila Ieşeanu, şef al direcţiei reglementări tehnice a ANRCETI, a remarcat că aceste licenţe sunt acordate de Agenţie în baza cererii solicitantului, luând în considerare natura serviciului, necesitatea obţinerii acestor resurse, poziţia de piaţă a solicitantului şi asigurarea utilizării eficiente a resurselor date. Ea a adăugat că termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare este de zece ani, cu excepţia celor solicitate pe un termen mai mic de zece ani şi a celor care au un termen de valabilitate de 15 ani.

Referindu-se la noile aspecte ale regimului juridic al spectrului de frecvenţe radio, Ludmila Ieşeanu a declarat că, prin Legea comunicaţiilor electronice, Agenţiei i-a fost atribuit dreptul de a elibera permise tehnice pentru staţiile de radiocimunicaţii, drept care anterior î-l exercita Inspectoratul de Stat pentru Frecvenţe Radio, în prezent Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio (CNFR). Ieşeanu a specificat că Agenţia eliberează permisul tehnic (cu avizul privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio) pentru utilizarea staţiior de radiocimunicaţii în cazul în care eliberarea licenţei de utilizare a canalelor şi frecvenţelor radio nu este prevăzută de lege. Ea a comunicat că procedura de eliberare a acestui document este stabilită de Instrucţiunea privind obţinerea permisului tehnic pentru staţiile de radiocmunicaţii, aprobată recent de Consiliul de Administraţie al ANRCETI.

În finalul întâlnirii la „masa rotundă”, Sergiu Sîtnic şi-a exprimat încrederea că acţiunea desfăşurată de Agenţie va fi de un real folos actualilor şi viitorilor furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. El a declarat că Agenţia va continua organizarea unor asemenea acţiuni de informare a participanţilor la această piaţă despre noile acte de reglementare emise de ANRCETI în scopul implementării Legii comunicaţiilor electronice. Sîtnic a adăugat că toate proiectele şi actele aprobate de Agenţie pot fi consultate pe pagina ei de Internet pe adresa www.anrceti.md.

Ultima actualizare: 16/12/2008