Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2018

Direcţia Juridică

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Obiectivul principal al Direcţiei Juridice (DJ) este de a acorda asistenţă juridică ANRCETI, a asigura respectarea uniformă a legislaţiei, a efectua lucrări de îmbunătăţire a cadrului normativ din domeniul de reglementare. Direcţia are două servicii: Serviciul Reglementări (SR) şi Serviciul Asistenţă Juridică (SAJ).

Atribuţii de bază:
*     asigurarea respectării legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicații poștale, tehnologiei informaţiei, protecţiei concurenţei, precum şi a condiţiilor de transparenţă, imparţialitate şi obiectivitate în desfăşurarea activităţii ANRCETI;
*     elaborarea/participarea sau avizarea din punct de vedere al legalităţii a proiectelor de acte de reglementare/normative, iniţiate de ANRCETI, inclusiv prin armonizarea acestora cu prevederile reglementărilor comunitare aplicabile;
*     întocmirea avizelor la proiectele de acte legislative/normative cu relevanţă la domeniul de activitate al ANRCETI, elaborate de alte autorităţi publice;
*     avizarea măsurilor ce urmează a fi luate de ANRCETI în exercitarea atribuţiilor sale şi altor acte care pot angaja răspunderea ANRCETI din punct de vedere al legalităţii acestora;
*     coordonarea desfăşurării procedurii de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, comunicații poștale, precum şi a litigiilor dintre furnizori şi utilizatori;
*     examinarea petiţiilor parvenite în adresa ANRCETI şi soluţionarea acestora, în limita competenţelor stabilite;
*    verificarea corespunderii contractelor ANRCETI cu persoane juridice de drept public sau de drept privat privind activităţile specifice, necesare îndeplinirii atribuţiilor ANRCETI, cu prevederile legislaţiei în vigoare;
*     examinarea legalităţii perfectării documentelor pe cauzele contravenţionale (acte de control, procese verbale, decizii);
*     reprezentarea intereselor ANRCETI în instanţele de judecată;
*     acordarea asistenţei de specialitate subdiviziunilor ANRCETI la rezolvarea problemelor interdepartamentale.

Personalul Direcţiei

*

 

Lilian PLATON – Şef al Direcţiei Juridice (DJ)

Studii: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (2000), doctorand la Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova (2004) şi la Universitatea de Stat din Moldova (2007)

Este angajat la ANRCETI din iulie 2013. Anterior a activat în calitate de şef al Serviciului juridic în cadrul mai multor companii, inclusiv şef al Serviciului asistenţă legală al S.A. ”Moldtelecom”. În prezent, activează şi în calitate de lector universitar la Universitatea de Stat din Moldova, disciplina ”Dreptul telecomunicaţiilor”. În anul 2009, i s-a conferit gradul ştiinţific doctor în drept.

Tel.: 022 25 13 30
e-mail: lilian.platon@anrceti.md

Serviciul Reglementări (SR)

Angela GANACIUC – Şef Serviciu Reglementări (SR)
Tel.: 022 25 13 46, e-mail: angela.ganaciuc@anrceti.md

Irina MAGA – Specialist superior SR
Tel.: 022 25 13 40, e-mail: irina.maga@anrceti.md

 

Serviciul Asistenţă Juridică (SAJ)

Iurie GASNAŞ – Şef Serviciu Asistenţă Juridică (SAJ)
Tel.: 022 25 13 09, e-mail: iurie.gasnas@anrceti.md

Ala SOLONARU – Specialist principal SAJ
Tel.: 022 25 13 43, e-mail: ala.solonaru@anrceti.md

sus

Ultima actualizare: 23/08/2017